Monitoring preporuka

Sep 05

Preporuka Ministarstvu omladine i sporta

П Р Е П О Р У К У

Потребно је да Министарство омладине и спорта без одлагања, у оквиру својих законских овлашћења, образложено одговори на захтеве Фудбалског савеза Србије и Рукометног савеза Србије да се грађанима А. А. и Б. Б. доделе национална спортска признања, као и на дописе које су тим поводом упутили А. А. и Б.Б.

Министарство омладине и спорта обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о поступању по њој, односно доставиће копије обавештења упућених подносиоцима притужби по основу поднетих захтева, са доказом о њиховом достављању.

Pročitajte više »

Sep 05

Preporuka Mesnim zajednicama Banovci Dunav i Opštini Stara Pazova

П Р Е П О Р У К У

Потребно је да Месна заједница Бановци Дунав без одлагања предузме одговарајуће мере ради извршења правноснажне и извршне пресуде Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. …. од 28. 6. 2010. године.

У будућем раду, Месна заједница Бановци Дунав поштоваће и извршаваће судске одлуке које су обавезне за све.

Месна заједница Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, обавестиће Заштитника грађана без одлагања, а најкасније у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о поступању по њој уз достављање релевантне документације и других доказа на основу којих се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци Заштитника грађана поступљено.

Pročitajte više »

Oct 14

Preporuka Gradu Pančevo

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у поступку контроле законитости и правилности рада Града K…., покренутом по притужби С. С. из К…., Заштитник грађана
У Т В Р Ђ У Ј Е
Град К….. неправилно је поступио према грађанки С. С., на штету њених права, јер није извршио и не извршава обавезе које је преузео Споразумом бр. 17-344-113/09, чији су потписници Град К…., ЈКП……, Синдикат „А“ и синдикат „Б“, при чему је код грађанке створено правно очекивање да ће проблем неисплаћених зарада бити решен уколико одустане од покренутог судског поступка, што је и учинила.
Ради отклањања утврђених недостатака, Заштитник грађана упућује Граду К….. следећу
П Р Е П О Р У К У
Потребно је да Град К…. без одлагања обезбеди средства за исплату разлике неисплаћених зарада С. С. и другим грађанима који се налазе у истој правној и фактичкој ситуацији, сагласно закљученом Споразуму.

Pročitajte više »

Sep 05

Preporuka Gradskoj upravi Kruševac

П Р Е П О Р У К У

I. Потребно је да Градска управа Крушевац, сагласно одредбама Закона општем управном поступку, без одлагања поступи по решењу Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ бр. …/2004-04 од 06. 12. 2004. године, донетим у извршењу пресуде Врховног суда Србије У. …/03 од 15. 7. 2004. године и донесе нову, на закону засновану одлуку, у складу са обавезујућим правним схватањем и примедбама суда и другостепеног органа.

II. Градска управа Крушевац упутиће писмено извињење М.М. због непоступања по наведеној пресуди и другостепеном решењу, као и због тога што јој није благовремено достављено решење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, чиме јој је ускраћена могућност да по захтеву за понављање поступка окончаног решењем Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ Краљево бр. …/2006-04 од 26. 9. 2006. године буде одлучено у законском року.

III. Градска управа Крушевац ће у свим управним поступцима, странкама достављати решења другостепених органа без одлагања, одмах по пријему списа, а најкасније у законом прописаном року.

IV. Градска управа Крушевац ће поступати без одлагања, а најкасније у законом прописаном року, по захтевима грађана и другостепеним решењима којима се поништавају решења Одсека за урбанизам и грађевинарство и других организационих целина у њеном саставу и предмети враћају на поновни поступак и одлучивање.

Градска управа Крушевац обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о поступању по њој.

Pročitajte više »

Sep 05

Preporuka Gradskoj upravi grada Beograda

П Р Е П О Р У К Е

I

Секретаријат за послове легализације објеката Градске управе Града Београда предузеће све неопходне мере, како би се поступци у предметима број 351.21-50695/2010 и 351.21-69026/2010, односно јединственом предмету број XXXI-06 број 351.21-50695/2010, окончали у најкраћем могућем року, старајући се да убудуће у свом раду хитно и приоритетно решава поступке легализације објеката у којима постоји извршно решење о рушењу.

II

Општинска управа Градске општине Вождовац ће у случају правоснажног одбијања захтева за легализацију у предметима број 351.21-50695/2010 и 351.21-69026/2010, одмах предузети све неопходне мере из своје надлежности, у циљу спровођења решења и закључка о дозволи извршења решења о рушењу број 354-484/98 од 2. септембра, односно 11. септембра 1998. године, а тиме и извршење пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру донете у овој ствари.

III

Општинска управа Градске општине Вождовац ће се у свом будућем раду старати за благовремено и ефикасно спровођење, односно обезбеђивање спровођења одлука сопствених органа, а нарочито спровођење свих поступака рушења и уклањања бесправно изграђених објеката на једнак начин у истим чињеничним и правним ситуацијама.

Секретаријат за послове легализације објеката Градске управе Града Београда и Општинска управа Градске општине Вождовац обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о поступању по њој.

Pročitajte više »

» Noviji postovi