EU ombudsman

Jun 05

Postupanje Ombudsmana Evropske unije

Uvid u dokumenta i saslušanje svedoka član 3(2) Statuta Ombudsmana zahteva da EU institucije pruže Ombudsmanu svaku informaciju koju on zahteva od njih i da mu obezbede pristup dokumentima. Ombudsmanovo ovlašćenje da ima uvid u dokumenta omogućuje mu da proverava kompletnost i tačnost zahtevanih informacija. Dakle, važna garancija za podnesene pritužbe je to što Ombudsman može da sprovodi detaljnu i potpunu istragu. Ombudsmanovo ovlašćenje da ima uvid u dokumenta korišćeno je u 26 slučajeva tokom 2010. godine.

Pročitajte više »

May 28

EU OMBUDSMAN

Iako je u osnovi ostao povernik parlamenta zadužen da prati kako uprava i izvršna vlast primenjuju zakone, na ombudsmana se danas gleda kao na instituciju čiji je osnovni zadatak zaštita prava građana, posebno od nezakonitog i nepravilnog (tzv. maladministration) rada uprave. Kako se ističe, …skandinavski izraz ombudsman postao je deo našeg svakodnevnog govora, iako je do nedavno bio gotovo nepoznat kako široj, tako i pravnoj javnosti. Danas ne samo da je izraz odomaćen gotovo u svim zemljama sveta, već se i samoj suštini ove institucije pristupa sa velikim uvažavanjem.[1] U raznim zemljama ombudsman, odnosno ombudsperson, ima različite nazive (npr. ombudsman u skandinavskim zemljama, poverenik parlamenta u Velikoj Britaniji,[2] medijator u Francuskoj,[3] pravobranilac prava građana u Poljskoj,[4] narodni zastupnik u Austriji,[5] poverenik u Australiji[6] itd.) i različitu organizaciju (npr. u Austriji je ombudsman kolegijalno telo). Osim toga, moguće je da postoji i više različitih ombudsmana za pojedine oblasti (npr. u Velikoj Britaniji i Nemačkoj u vezi sa zaštitom ličnih podataka u kompjuterizovanim evidencijama koju vode organi uprave).[7]

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman Evropske Unije

Ombudsman Evropske unije

Institucija Ombudsmana u Evropskoj uniji ustanovljena je 1994. godine, Odlukom Evropskog parlamenta o pravilima i opštim uslovima vršenja dužnosti ombudsmana. Ombudsman ima ovlašćenja i dužnosti koje su mu poverile institucije Evropske unije, u skladu sa navedenom Odlukom i sa Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice, Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik i Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju.

Pročitajte više »