Zaštitnik građana

May 28

Etički kodeks

Preambula

Međunarodno udruženje ombudsmana (MUO, na engleskom IOA) je udruženje namenjeno postizanju izuzetnosti u praksi ombudsmana. Etički kodeks MUO je zajednički komplet profesinalnih etičkih načela kojih se članovi Udruženja pridržavaju u praksi organizovanja svojih ombudsmana.
Ovaj Etički kodeks se zasniva na tradicijama i vrednostima ombudsmanskih praksi, odslikavajući rešenost da se promoviše etičko postupanje u vršenju uloge ombudsmana i da se održi integritet ombudsmanske profesije.

Ombudsman će biti istinoljubiv i ponašaće se s integritetom, negujući poštovanje prema svim članovima organizacije kojoj on ili ona služi, i promovisaće proceduralno poštenje u sadržini i u upravljanju organizacijskim praksama, procesima i politikama.

Pročitajte više »

May 28

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Rim, 4. novembra 1950.

Vlade potpisnice ove Konvencije, kao članice Saveta Evrope,

Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 10. decembra 1948;

Imajući u vidu da ova Deklaracija ima za cilj da obezbedi opšte i delo-tvorno priznanje i poštovanje prava proklamovanih u njoj;

Imajući u vidu da je cilj Saveta Ev-rope postizanje većeg jedinstva između njegovih članica i da je očuvanje i razvijanje osnovnih ljudskih prava i sloboda jedan od na-čina na koji tom cilju treba stremiti;

Potvrđujući iznova svoju duboku veru u one osnovne slobode koje su temelj pravde i mira u svetu i koje se najbolje održavaju stvarnom politič-kom demokratijom, s jedne strane, i zajedničkim shvatanjem i poštovanjem ljudskih prava od kojih one zavise, s druge strane;

Pročitajte više »

May 28

Univerzalna deklaracija o pravima čoveka

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Pročitajte više »

May 28

Izmene i dopune Zakona i Zaštitniku građana – pojedina rešenja

Za sedam godina primene odredaba Zakona o zaštitniku građana potreba za izmenama ovog Zakona postala je očigledna. One treba da obuhvate promene već postojećih rešenja, ali i da urede određena pitanja po prvi put. Ovo se naročito tiče slučajeva u kojima Zaštitnik građana obustavlja postupak kontrole, uspostavljanja posebnih mera zaštite za podnosioca pritužbe, razmatranja pritužbi u organu uprave vlasti i izveštavanja o njima, kao i propisivanja kaznenih odredbi za neizvršavanje obaveza propisanih ovim zakonom. Ovaj Zakon je menjan 2007. godine, ali te izmene nisu bile zasnovane na iskustvima koja su stečena primenom Zakona s obzirom na to da su usvojene pre izbora Zaštitnika građana.

Pročitajte više »

May 28

Ombudsman i ljudska prava

Institucija ombudsmana (ombudspersone) kao posebnog oblika kontrole uprave neposredno je povezana sa idejom ostvarivanja i zaštite ljudskih prava. Zbog toga se ombudsman kod nas najčešće i definiše kao zaštitnik prava građana.[1]

Pročitajte više »

May 28

Zaštitnik građana – pravni okvir

Donošenjem Ustava 2006. godine institucija zaštitnika građana – ombudsmana postala je ustavna kategorija. Ustavom je predviđeno: ”Zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja. Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava. Zaštitnik građana bira i razrešava Narodna skupština u skladu sa Ustavom i zakonom. Zaštitnik građana za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. Zaštitnik građana uživa imunitet kao narodni poslanik. O imunitetu zaštitnika građana odlučuje Narodna skupština. O zaštitniku građana se donosi zakon” .

Pročitajte više »

May 28

O instituciji ombudsmana

U mnogim zemljama, poseban vid kontrole uprave ostvaruje se uvođenjem institucije ombudsmana (ombudspersone).[1] Izvorno, ombudsman je institucija švedskog porekla koja je uvedena početkom prošlog veka (Ustavom iz 1809). U postfeudalnim političkim borbama između tadašnjeg švedskog kralja-apsolutiste i parlamenta kao predstavnika naroda, ombudsman je bio specijalni poverenik parlamenta zadužen da prati kako kralj i uprava sprovode zakone koje je izglasao švedski parlament.[2] Suština ovlašćenja tadašnjeg švedskog ombudsmana sastojala se u tome što je od upravnih vlasti mogao da traži podatke i objašnjenja zašto se pojedini zakoni uopšte ne primenjuju ili se ne primenjuju kako treba, kao i da pokreće odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti upravnih službenika u vezi sa tim. O svojim nalazima, ombudsman je podnosio izveštaj parlamentu koji je na osnovu toga mogao da postavi pitanje poverenja pojedinim kraljevim ministrima.

Pročitajte više »

Stariji postovi «

» Noviji postovi