«

»

Oct 25

Nelegitiman rad Visokog saveta sudstva

Upozorenje Zaštitnika građana

Zaštinik građana Saša Janković uputio je Visokom savetu sudstva, Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije Mišljenje o problemima u radu Visokog saveta sudstva u kojem se ukazuje da je, zbog niza okolnosti koje se u tom tekstu navode, rad Visokog saveta sudstva u sadašnjem sastavu postao nelegitiman

Visoki savet sudstva (VSS), koji prema Ustavu i Zakonu treba da obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija i vrši druge poslove od najvećeg značaja za pravosuđe u Republici Srbiji, u dužem periodu radi na način koji ozbiljno dovodi u sumnju zakonitost i pravilnost, odnosno legitimnost rada tog organa.

Zaštitnik građana preporučio je VSS da prestane sa radom u sadašnjem, nepotpunom sastavu, da taj i drugi nadležni državni organi preduzmu sve kako bi se sastav VSS uskladio sa odredbama Ustava, a pre svega obezbedila većina sudija u njemu. Takođe, Zaštitnik građana smatra da sve odluke koje je VSS doneo u nepravilnom sastavu, bez većine sudija u svojim redovima, treba da budu poništene.

Iz navedenih razloga, Zaštitnik građana smatra da VSS u takvim uslovima ne može izvršiti ustavnu i zakonsku dužnost da garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, što je osnov za zakonito i pravilno ostvarivanje prava građana na fer i pravično suđenje.

Zaštitnik građana je, na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, dao mišljenje i o njemu obavestio nadležne organe i javnost, kako bi se odredili prema problemima na koje se u Mišljenju ukazuje, tj. blagovremeno preduzeli predložene i druge odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti radi njihovog rešavanja

U Mišljenju se, pored ostalog, navodi da sadašnji sastav Visoki savet sudstva ne obezbeđuje većinsku zastupljenost predstavnika sudija, što je predviđeno Ustavom (šest od jedanaest članova treba da budu na stalnoj sudijskoj funkciji, što nije slučaj) i da ne radi javno kada razmatra predloge svojih komisija, što je suprotno izričitoj zakonskoj odredbi da su sednice Saveta javne.

Takođe, u datom mišljenju navodi se i da je odlukom nadležnog državnog organa – Agencije za borbu protiv korupcije, utvrđeno je da jedan član VSS tu javnu funkciju prihvatio iako je već na jednoj javnoj funkciji. Pošto za članstvo u VSS, što mu je druga funkcija, nije dobio zakonom propisanu saglasnost, Agencija je utvrdila da mu javna funkcija člana VSS prestaje po po sili zakona, o čemu će odluku doneti Narodna skupština Republike Srbije, u roku od osam dana od dana prijema odluke Agencije. Međutim, Narodna skupština o tome nije odlučivala godinu dana, a kada je to učinila, za odluku o prestanku funkcije „po sili zakona“ nije glasao dovoljan broj narodnih poslanika. Tako član VSS za koga je nadležni državni organ utvrdio da mu funkcija prestaje po sili zakona, duže od godinu dana učestvuje u radu i donošenju odluka VSS, navodi se u Mišljenju ombudsmana gde se, takođe, upozorava i na to da je jednom članu VSS određen je pritvor zbog sumnje da je pre više od 10 godina izvršio jedno ili više krivičnih dela, dok je jedan član VSS podneo ostavku na članstvo u VSS, iznoseći tvrdnje o nepravilnostima u radu tog organa.

Zaštitnik građana saša Janković uveren je da bi postupanje VSS prema predlozima iz Mišljenja bilo u najboljem interesu zakonitog i pravilnog ostvarivanja prava i na zakonu zasnovanih interesa kandidata na sudijsku funkciju, ali i očuvanja autoriteta i legitimiteta rada VSS.

Između ostalog, on je dao mišljenje povodom pritužbe Društva sudija Srbije, koje mu se 15. 12. 2011. godine obratilo izražavajući nezadovoljstvo radom VSS u postupku preispitivanja odluka prvog sastava tog tela o prestanku sudijske dužnosti. U toj pritužbi se pored ostalog navodi da Visoki savet sudstva, umesto da kroz postupak revizije izbora otkloni učinjene nedostatke, poštujući pravni poredak Republike Srbije uključujući i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i evropske standarde, čitav proces i sve donete odluke, kao i svoj dalji rad, čini nezakonitim i nelegitimnim.

Ombudsman je, takoše, dao mišljenje i povodom drugih saznanja o radu VSS.

“Ustavom i Zakonom o Visokom savetu sudstva, to telo je određeno kao nezavisan i samostalan organ, koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Da bi navedenu ulogu suštinski ostvarivao, neophodno je da stvori i održi poverenje stručne i opšte javnosti u zakonitost i pravilnost svog rada, posebno imajući u vidu primedbe i nedostatke koji su utvrđeni u postupku opšteg izbora, odnosno potrebu da se kroz postupak revizije oni na nesumnjiv način otklone”, navodi se u Mišljenju Zaštitnika građana.

Od 11 članova, koliko po Ustavu i Zakonu treba da ima, od kojih većinu čine sudije sa stalnom sudijskom funkcijom, usled suspenzije jednog člana i ostavke drugog člana iz reda sudija, njihov broj je smanjen na pet, odnosno faktički četiri, što je ispod broja propisanog Ustavom.

“VSS odlučuje o pravima i obavezama građana i u tom smislu ima status tribunala, što ga obavezuje da odlučuje u propisanom sastavu. Odluke organa takve vrste, ako ih je organ doneo u nepropisnom sastavu, ništave su bez obzira na to da li je prilikom odlučivanja postojala propisana većina glasova”, zaključio je Saša Janković.

Goran Necin, Peščanik.net, 25.1.2012.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>