O Projektu

Jačanje uloge Ombudsmana u Republici Srbiji

 
U saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, uz podršku USAID – JRGA, Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM u periodu od marta do decembra 2012. godine sprovodi projekat koji ima za cilj da utvrdi krajnji domet preporuka koje upućuje Zaštitnik građana Republike Srbije i ispita uticaj autoriteta ove institucije u odnosu na organe javne vlasti za koje je služba Zaštitnika građana utvrdila povredu principa dobre uprave.
Podrška mehanizmu zaštite individualnih prava pred Zaštitnikom građana neophodna je s obzirom da preporuke nisu pravno obavezujuće, a utvrđena je praksa da, iako Zaštitniku građana dostavljaju odgovore o postupanju po preporuci, organi javne vlasti za koje je utvrđena povreda prava često ne izvršavaju naloženu radnju.
Projektni tim, u saradnji sa ekspertima, razvija metodologiju praćenja sprovođenja preporuka Zaštitnika građana sa ciljem da formira stabilan mehanizam za praćenje koji će moći da se koristi za različita istraživanja o radu Zaštitnika građana i drugih nezavisnih tela sa sličnim nadležnostima.
Partnerske organizacije kroz intervjue sa predstavnicima organa kojima su upućene odabrane preporuke iz oblasti dobre uprave prikupljaju relevantne podatke o postupanju organa po preporukama, o mehanizmima postupanja po pritužbama građana na njihov rad i o komunikaciji organa sa službom Zaštitnika građana i odnosu prema ovoj instituciji, te o poštovanju ljudskih prava i principa dobre uprave.
Niz sastanaka sa službom Zaštitnika građana i okrugli stolovi sa predstavnicima civilnog društva, međunarodnih organizacija i ekspertima iz oblasti ljudskih prava i dobre uprave služe za otvaranje šire rasprave o dometima ove institucije koja se još uvek izgrađuje u domaćem pravnom sistemu i za prikupljanje dodatnih informacija i stavova relevantnih za istraživanje.
Projektne aktivnosti prate sadržaji internet sajta www.ombudsman.yucom.org.rs i posebne internet stranice na sajtu partnerske organizacije, gde se osim toka procesa monitoringa mogu videti razna saopštenja, medijski tekstovi i naučni radovi o instituciji Ombudsmana i dobroj upravi, pregled nadležnosti i prakse Ombudsmana u zemljama EU i regiona i ocena rada Zaštitnika građana od strane EU.
Rezultati istraživanja sa preporukama i metodologija praćenja sprovođenja preporuka biće objavljeni u publikaciji koja će biti predstavljena na konferenciji krajem godine i široko distribuirana.