«

»

Feb 26

Održana konferencija “Zaštitnik građana – preporuke u praksi”

antikorupcija12

 

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava su u okviru završnih aktivnosti na projektu Jačanje uloge ombudsmana u Republici Srbiji održali u beogradskom Medija centru konferenciju:Zaštitnik građana – preporuke u praksi“ u petak 22. februara 2013. godine.

 

Pored velikog broja predstavnika nevladinih organizacija i medija konferenciji su prisustvovale i sudije Vrhovnog suda i najviši predstavnici/ce nezavisnih regulatornih tela. Učesnicima skupa je predstavljena publikacija Zaštitnik građana – preporuke u praksi.

 

Skup su otvorili predstavnici organizatora Milan Antonijević i Vesna Petrović uz reči da su u vremenu kada više nema izrazitih autoriteta, motivi za projekat bili želja za ojačavanjem nekih novih autoriteta koji će na odgovarajući način sprovoditi odluke u delo. Takođe naveden je i citat iz uvodnog dela publikacije koji se odnosi na nezavisna tela za zaštitu ljudskih prava: „Prvo te ignorišu i bore se protiv tebe, a na kraju pobediš“.

 

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je značaj ali i postavio pitanje uticaja preporuka ove institucije na celokupni sistem u Srbiji, imajući u vidu da se ne poštuju ni pravno obavezujuće odluke. On je istakao da je izvršavanje preporuka u interesu celokupne zajednice, svih pojedinaca, ali i samih organa javne uprave koji nemaju apsolutni autoritet da izvršavaju preporuke po sopstvenoj volji. Gospodin Janković je postavio pitanje da li je uloga institucije Zaštitnika građana preširoko shvaćena, odnosno da li joj je nametnut dodatni teret, jer u razvijenim demokratijama u kojoj postoji jasna podela vlasti, nadzor nad upravnim organima, pa samim tim i nadzor da sprovođenjem preopruka, vrši izvršna vlast, tj. Vlada.

 

Predstavnik Američke agencije za međunarodni razvoj – Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (USAID – JRGA) Benjamin Allen istakao je da je podrškom u sprovođenju projekta ova organizacija imala za cilj da naglasi značaj nezavisnosti institucija i njihovo pravo nadzora, kao i podsticanje odgovorne vladavine. On je dodao da je potrebno da civilno društvo i građani pojedinci izvrše pritisak na izvršnu vlast, sa ciljem da se preporuke ombudsmana sprovedu do kraja.

 

Marija Rauš, savetnica za ljudska prava Kancelarije visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN OHCHR) u Srbiji, istakla je da je praćenje preporuka važno jer Srbija ima problem sa kulturom ljudskih prava, a jačanje te kulture pretpostavlja postojanje dobro organizovanog sistema. Ona je dodala da će dosledno sprovođenje preporuka imati kao jedan od rezultata i manje preporuka Srbiji od strane međunarodnih organizacija, jer se preporuke Zaštitnika građana i međunarodnih organizacija u velikoj meri poklapaju u sadržini.

 

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Stevan Lilić istakao je da je institucija ombudsmana postala značajna i široko rasprostranjena jer predstavlja jevtin i jednostavan način za sprovođenje prava i zaštite građana, koji je dostupan pojedincima na transparentan način. Da bi došlo do sticanja javnog poverenja prema institucijama kao što je ombudsman, potrebno je da se u praksi ostvaruju načela „dobre uprave“ u svim sektorima. Poseban naglasak treba dati potrebi za donošenjem novog Zakona o opštem upravnom postupku, na šta je više puta u svojim izveštajima o napretku Srbije pažnju skretala i EU. Cilj donošenja novog zakona je eliminisanje tzv. „ćutanja uprave“, koji predstavlja značajan izvor korupcije. Ova publikacija u tom smislu predstavlja ozbiljan korak napred i zaslužuje svaku pohvalu, istakao je profesor Lilić.

 

Nakon uvodnih reči organizatora, Zaštitnika građana i eksperata iz oblasti ljudskih prava, vladavine prava, dobre uprave i rada nezavisnih regulatornih tela učesncima skupa je ukratko predstavljena sadržina publikacije i osnovni rezultati istraživanja o sprovođenju preporuka Zaštitnika građana.

 

Tim istraživača je predstavio mehanizam za praćenje sprovođenja preporuka ombudsmana koji je izrađen uz pomoć eksperata i stručne službe Zaštitnika građana, kao i osnovne nalaze primene metodologije i iskustva iz monitoringa sprovođenja preporuka iz oblasti dobre uprave.

 

Ova izlaganja su poslužila kao uvod za predstavnice organa javne uprave da izlože iskustva organa koje predstavljaju u sprovođenju preporuka i komunikaciji sa Zaštitnikom građana, kao i iskustva iz intervjua sa istraživačima YUCOM-a i Beogradskog centra za ljudska prava. One su govorile o praksi ministarstava koja su nakon reakcije Zaštitnika građana i intervjua sa istraživačima u određenoj meri postupala u skladu sa načelima dobre uprave.

 

Jasmina Vasiljević iz Ministarstva unutrašnjih poslova ukazala je na neophodnost sprovođenja adekvatne obuke u okviru ovog ministarstva i informisanosti o ovoj temi, usled velikog broja zaposlenih (preko 40.000). Ona smatra da ministarstvo koje ona predstavlja pozitivno gleda na ovakve postupke kontrole i trudi se da iz njih izvuče korist za dalji rad, a da su unutrašnja kontrola i pritužbeni postupak alternative MUP-a postupcima pred Zaštitnikom građana. Ministarstvo unutrašnjih poslova aktivno sprovodi uporednu kontrolu organizacionih jedinica i objavljuje preporuke na nivou svih organizacionih jedinica putem zajedničke mreže podataka, završila je gospođa Vasiljević.

 

Helene Surlić iz Ministarstva pravde i državne uprave navela je kao “ključne reči” postojanje principa dobre uprave, eliminisanje zabluda koje se usled neadekvatnog postupanja stvaraju među organima i ministarstvima, jačanje samostalnosti tužioca i nezavisnosti sudske vlasti.  Ona je posebno istakla neophodnost vršenja adekvatne evidencije od strane pisarnica republičkih organa.

 

Ana Kosovac iz Ministarstva inostranih poslova govorila je o iskustvima tokom svog rada u Ministarstvu omladine i sporta, čije je postupanje po preporuci Zaštitnika građana bilo predmet istraživanja tokom projekta. Ona smatra da su tokom postupka kontrole od strane Zaštitnika građana uočene korisne primedbe na rad ovog ministarstva u kojem je problem suviše mali broj zaposlenih. Dosta slučajeva rešeno je neformalnim putem, telefonskim razgovorom sa Zaštitnikom građana, što je i preporuka za dostizanje efektivnijeg postupka pred ombudsmanom. Govornica je podržala ideju i jednu od preporuka istraživanja da sprovođenjem preporuka Zaštitnika građana koordinira jedna osoba u organu javne uprave koja bi bila zadužena i odgovorna za komunikaciju sa Zaštitnikom građana.

 

U diskusiji koja je usledila nakon ovih izlaganja, između ostalog smo čuli i o primeru primene metodologije praćenja preporuka u slučaju pružanja besplatne pravne pomoći građanima od strane YUCOM-a.

 

 

 

Fotogafije i video snimak sa konferencije, kao i prezentaciju istraživača možete pogledati na internet stranici „Medija centra Beograd“:

 

http://www.mc.rs/zastitnik-gradjana—preporuke-u-praksi.4.html?eventId=8869

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>