«

»

Sep 05

Preporuka Gradskoj upravi Kruševac

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у поступку контроле законитости и правилности рада Градске управе Крушевац, покренутом по притужбами М. М. из Крушевца, Заштитник грађана

 

У Т В Р Ђ У Ј Е

 

I.         У раду Градске управе Крушевац постоји пропуст у раду који је проузроковао повреду принципа добре управе и права М. М. из Крушевца на добијање одлуке у законском року, јер по другостепеном решењу тадашњег Министарства за капиталне инвестиције Републике Србије – Рашки управни округ бр. ../2004-04 од 06. 12. 2004. године, није спроведен поступак и донето ново решење.

 

II.        Градска управа Крушевац неправилно је поступила када је, осам месеци после пријема списа предмета, именованој доставила решење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ бр. …-4/2008-04 од 22. 12. 2010. године, иако је законом прописана обавеза првостепеног органа да решење достави странкама у року од осам дана од дана када је примио списе од другостепеног органа.

 

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Градској управи Крушевац, следећу

 

П Р Е П О Р У К У

 

I.         Потребно је да Градска управа Крушевац, сагласно одредбама Закона општем управном поступку, без одлагања поступи по решењу Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ бр. …/2004-04 од 06. 12. 2004. године, донетим у извршењу пресуде Врховног суда Србије У. …/03 од 15. 7. 2004. године и донесе нову, на закону засновану одлуку, у складу са обавезујућим правним схватањем и примедбама суда и другостепеног органа.

 

II.        Градска управа Крушевац упутиће писмено извињење М.М. због непоступања по наведеној пресуди и другостепеном решењу, као и због тога што јој није благовремено достављено решење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, чиме јој је ускраћена могућност да по захтеву за понављање поступка окончаног решењем Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ Краљево бр. …/2006-04 од 26. 9. 2006. године буде одлучено у законском року.

 

III.      Градска управа Крушевац ће у свим управним поступцима, странкама достављати решења другостепених органа без одлагања, одмах по пријему списа, а најкасније у законом прописаном року.

 

IV.      Градска управа Крушевац ће поступати без одлагања, а најкасније у законом прописаном року, по захтевима грађана и другостепеним решењима којима се поништавају решења Одсека за урбанизам и грађевинарство и других организационих целина у њеном саставу и предмети враћају на поновни поступак и одлучивање.

 

Градска управа Крушевац обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о поступању по њој.

 

Р а з л о з и:

 

Заштитник грађана примио је, 20. 4. 2010. године, притужбу М. М. из Крушевца којом се указује да јој је повређено право на правилно и законито поступање Одсека за урбанизам и грађевинарство Градске управе Крушевац.

 

Увидом у притужбу и сагледавањем приложене документације установљено је да је поднета јер Градска управа Крушевац не поступа по решењу тадашњег Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ бр. …/2004-04 од 06. 12. 2004. године, донетим у извршењу пресуде Врховног суда Србије У. … од 15. 7. 2004. године, иако је именована више пута писмено тражила да се у складу са мишљењем и упутствима суда и другостепеног органа донесе ново решење.

 

Наведеним решењем наложено је првостепеном органу да у поновном поступку у предмету бр. /02 по захтеву за издавање урбанистичке дозволе за легализацију помоћног објекта и доградњу димњака типа „Шидел“ на кат. парцели …/5 КО Крушевац, прибави мишљење стручног лица – вештака на околност да ли, постављање спорног димњака инвеститора Л. Б. из Крушевца, као и да ли дим и издувни гасови из димњака, представљају сметњу и угрожавају животне услове и здравље М. М. и чланова њене породице.

 

У притужби је, истовремено, истакнуто да је инвеститору Л. Б. решењем Општинске управе Крушевац бр. …/03-01 од 23. 4. 2003. године незаконито издата грађевинска дозвола, имајући у виду да решење о урбанистичкој дозволи бр. …/02 од 21. 2. 2002. године није правоснажно, јер је поништено наведеним другостепеним решењем, а без правоснажне урбанистичке дозволе није могло бити донето решење о грађевинској дозволи.

 

Поступајући по притужби, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градске управе Крушевац, од које је затражено изјашњење о чињеницама и околностима значајним за доношење става о правилности и законитости поступања овог органа.

 

Градска управа Крушевац је, 05. 7. 2010. године, обавестила Заштитника грађана да су списи предмета бр. …/03 (по захтеву Л. Б. за издавање грађевинске дозволе за доградњу и легализацију димњака) и бр. …/05 (по предлогу М. М. за понављање поступка), достављени Министарству животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ, током 2006. и 2007. године, као и да нису враћени првостепеном органу, због чега је од Министарства тражена информација о предметима.

 

На основу добијеног изјашњења, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле рада Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ, од којег је затражио информације о статусу предмета бр. …/03 и бр. …/05.

 

Дописом од 05. 10. 2010. године, Министарство је обавестило Заштитника грађана да се списи наведених предмета, по тужби М. М. налазе у Управном суду у Београду.

 

У току поступка по притужби Управни суд је, 03. 12. 2010. године, донео пресуду 13-У. …/10(2008), којом је поништено решење Министарства инфраструктуре бр. /08-04 од 03. 3. 2008. године о одбијању предлога М. М. за понављање поступка. У извршењу пресуде, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ доноси решење бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, којим дозвољава понављање поступка окончаног решењем Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ бр. …/2006-04 од 26. 9. 2006. године.

 

Од Градске управе Крушевац, 22. 2. 2011. године, затражено изјашњење да ли је спроведен поступак у предмету бр. …/02, у управној ствари издавања урбанистичке дозволе за доградњу и легализацију димњака, односно да ле је у извршењу решења Министарства за капиталне инвестиције- Рашки управни округ бр. …/2004 од 06.12. 2004. године, донетом на основу пресуде Врховног суда Србије У бр. …/03 од 15. 7. 2004. године, спроведен поновни поступак и донет одговарајући управни акт.

 

Иако је од момента када је Заштитник грађана затражио наведено изјашњење протекло више од годину дана, Градска управа Крушевац, није се изјаснила по том захтеву.

 

М. М. је у поступку нарочито истицала чињеницу да јој је решење Министарства бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, којим се дозвољава понављање поступка, уручено тек после осам месеци, односно 30. 8. 2011. године, иако је другостепени орган списе предмета доставио првостепеном органу 28. 12. 2010. године.

 

Након више писмених ургенција, Градска управе Крушевац је, 29. 8. 2011. године, обавестила Заштитника грађана да је у поновном поступку, у складу са наводима из образложења решења Министарства бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, којим је дозвољено понављање поступка у предмету бр. …/2003, заказана усмена расправа, која је одржана 12. 9. 2011, 03. 10. 2011. и 06. 10. 2011. године. У изјашњењу органа потврђени су наводи М. М. да је Градска управа наведено решење примила 28. 12. 2010. године, а да га је именованој доставила 30. 8. 2011. године.

 

Применом члана 134. став 1. Закона о општем управном поступку (претходно питање) Градска управа Крушевац је, закључком бр. …/2010-01 од 19. 10. 2011. године, прекинула поступак по предлогу М. М. за понављање поступка окончаног решењем Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ бр. …/2006-04 од 26. 9. 2006. године, док се пред Управним судом не оконча спор покренут тужбом инвеститора Л. Б. против решења Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, којим се дозвољава понављање наведеног поступка.

 

Првостепени органи дужни су, како је то прописано чланом 232. став 2. Закона о општем управном поступку(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001, „Службени гласник РС“, бр. 30/10), да у свему поступе по другостепеном решењу и да, без одлагања, а најдоцније у року од 30 дана од дана пријема предмета, донесу ново решење, против којег странке имају право на жалбу.

 

Одредбом члана 238. Закона о општем управном поступку прописано је да орган који је донео другостепено решење доставља своје решење, са списима предмета, првостепеном органу, који је дужан да га достави странкама у року од осам дана од дана пријема списа.

 

Заштитник грађана је на основу спроведеног поступка оценио да постоје недостаци у раду Градске управе Крушевац, која је неправилним поступањем извршила повреду Уставом и законом гарантованих права и интереса М. М., тиме што:

  • није, сходно члану 232. став 2 Закона о општем управном поступку, у прописаном року од 30 дана, донела ново решење по обавезујућим примедбама из решења тада надлежног другостепеног органа Министарства за капиталне инвестиције Републике Србије – Рашки управни  округ бр. …/2004-04 од 06. 12. 2004. године, донетог у извршењу пресуде Врховног суда Србије У … од 15. 7. 2004. године;
  • није именованој у прописаном року од осам дана доставила решење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, које је донето у извршењу пресуде Управног суда 13 У.  …/10(2008) од 03. 12. 2010. године;
  • није у прописаном року од 30 дана, донела одговарајући управни акт у смислу обавезујућих примедби из решења Министарство животне средине, рударства и просторног планирања – Рашки управни округ бр. …/2008-04 од 22. 12. 2010. године, којим се дозвољава понављање поступка окончаног решењем Министарства за капиталне инвестиције – Рашки управни округ Краљево бр. …/2006-04 од 26. 9. 2006. године.

 

Позитивни прописи и начела добре управе захтевају од органа управе да законито и у прописаним роковима поступају по поднетим захтевима грађана, да у оквиру своје надлежности одлуче по њима правилном применом правног прописа на основу којег се решава управна ствар, без одуговлачења, и то у најкраћем могућем року. Стандард добре управе подразумева активан, ангажован став органа управе према обављању послова из свог делокруга и законито вршење тих послова ради остваривања циља због кога су органу дата јавна овлашћења. Незаконито и неефикасно спровођење управног поступка је акт лоше управе. Имајући у виду да орган управе у конкретном случају, ни после шест година, није донео ново решење по обавезујућим упутствима из пресуде у управном спору и решења надлежног другостепеног органа, недвосмислено указује на неправилности у раду и на повреду принципа добре управе.

Не упуштајући се у оцену других правних питања ове управне ствари, чињеница да Градска управа Крушевац, у непримерено дугом временском периоду није странкама у поступку доставила решење надлежног другостепеног органа, нити је у извршењу наведених другостепених решења, у законом прописаном року, спровела управни поступак, недвосмислено указује на неправилности у раду, повреду права грађана и повреду принципа добре управе.

На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио пропуст у правилности и законитости рада Градске управе Крушевац, и сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, упутио органу управе препоруку ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

 

 

Милош Јанковић

Доставити :

           Градској управи Крушевац

           подносиоцу притужбе

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>