«

»

Oct 14

Preporuka Gradu Pančevo

 

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у поступку контроле законитости и правилности рада Града K…., покренутом по притужби С. С. из К…., Заштитник грађана

У Т В Р Ђ У Ј Е

Град К….. неправилно је поступио према грађанки С. С., на штету њених права, јер није извршио и не извршава обавезе које је преузео Споразумом бр. 17-344-113/09, чији су потписници Град К…., ЈКП……, Синдикат „А“ и синдикат „Б“, при чему је код грађанке створено правно очекивање да ће проблем неисплаћених зарада бити решен уколико одустане од покренутог судског поступка, што је и учинила.

Ради отклањања утврђених недостатака, Заштитник грађана упућује Граду К….. следећу

П Р Е П О Р У К У

Потребно је да Град К…. без одлагања обезбеди средства за исплату разлике неисплаћених зарада С. С. и другим грађанима који се налазе у истој правној и фактичкој ситуацији, сагласно закљученом Споразуму.

 

У будућем раду, Град К…. доследно ће се придржавати принципа добре управе, а посебно оних који гарантују остваривање оправданих очекивања која су код грађана створена.

 

Град К… обавестиће Заштитника грађана без одлагања, а најкасније у року од 60 дана од дана пријема ове  препоруке, о поступању по њој уз достављање релевантне документације и других доказа на основу којих се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци Заштитника грађана поступљено.

 

Р а з л о з и:

 

Заштитнику грађана притужбом се обратила С. С. из К…. наводећи да Град К…. и ЈКП… чији је оснивач Град К…, не извршавају обавезу плаћања разлике неисплаћених зарада, утврђену Споразумом бр. 17-344-113/09.

Заштитник грађана је утврдио да се притужбом указује на посебно некоректан поступак органа власти према подносиоцу и кршење начела добре управе, као и да су испуњени други формални услови за покретање поступка пред овим органом, те је одлучио да поступак контроле покрене и пре него што су исцрпљена сва правна средства, у смислу члана 25. ст. 5. Закона о Заштитнику грађана.

Обавештењем о покретању поступка бр. 17-2128/10, од 04. 11. 2010. године Заштитник грађана је од Града К…. затражио изјашњење о разлозима због којих Град ни по протеку више од године и по дана од дана потписивања Споразума није испунио обавезу предвиђену Споразумом.

За одлуку о вођењу поступка по притужби и оцену Заштитника грађана о правилности поступања Града К…., имајући у виду то да се prima facie ради о облигационо правном односу а не вршењу надлежности или јавних овлашћења, било је кључно то што је код притужиље створено оправдано очекивање да ће настали проблем неисплаћених зарада бити решен уколико одустане од покренутог судског поступка, те да неиспуњавање оправданих правних очекивања представља кршење начела добре управе и, истовремено, имајући у виду суштину случаја, посебно некоректан поступак јединице локалне самоуправе према подносиоцу притужбе.

У изјашњењу Града К…. бр. II-05-020-4/2010-82, од 29. новембра 2010. год. наведено је да је у циљу окончања судских спорова или спорова који су радници били спремни да покрену, а везано за исплате разлике зарада, потписан Споразум између Града К…., ЈКП…. синдиката „А“ и синдиката „Б“, којим су се Оснивач (Град К….) и Послодавац (ЈКП) обавезали да обезбеде средства запосленима који су били у радном односу код Послодавца за исплате разлике зарада до износа предвиђених финасијским плановима ЈКП….

У одговору је, међутим, истакнуто да Град своју обавезу не може извршити јер, према подацима о оствареним и планираним приходима из градског Секретаријата за финансије, нема средстава за те намене.

Заштитник грађана оценио је да Споразум између града К…, ЈКП …, синдиката „А“ и синдиката „Б“ има правну природу уговора о поравнању лица из члана 1089, ст. 1. из Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003), којим уговорне стране помоћу узајамних попуштања прекидају спор, односно уклањају неизвесност и одређују своја узајамна права и обавезе.

У конкретном случају, било је потребно да Град К…, након закључења Споразума и након изјаве притужиље да прихвата вансудско поравнање, изврши обавезу онако како је прихватио. Немогућност извршења обавезе Заштитник грађана могао би разумети и оправдати само да су по Град К…  наступиле објективно непредвидиве, нове околности, виша сила, која извршење обавеза у датој ситуацији чини немогућим, што није био случај.

Неизвршавањем својих обавеза из Споразума Град К… не само што, као јединица локалне самоуправе, проузрокује повреду имовинских права притужиље, већ ствара и правну несигурност грађана, те неповерење у органе државне власти и локалне самоуправе. Заштитник грађана сматра да су обе последице недопустиве у држави заснованој на поштовању људских права и владавини права.

На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду Града К…. и сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, упутио препоруку ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења остваривања права грађана и спречавања сличних пропуста у будућности. Заштитник грађана је, применом чл. 31. ст. 3. Закона, утврдио рок од 60 дана за отклањање уочених недостатака и достављање обавештења о томе.

 

 

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић

 

 

 

NEMA ODGOVORA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>