«

»

Sep 05

Preporuka Mesnim zajednicama Banovci Dunav i Opštini Stara Pazova

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у поступку контроле законитости и правилности рада Месне заједнице Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, покренутом по притужби А. А. из Нових Бановаца, Заштитник грађана 

У Т В Р Ђ У Ј Е

 Месна заједница Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, није поступила по правноснажној и извршној пресуди Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. ….од 28. 6. 2010. године.

 

Упркос обавезности судских одлука која је предвиђена Уставом и законима, Месна заједница Бановци Дунав није предузела одговарајуће мере ради извршења пресуде, због чега је притужиљи ускраћено право на рад и остала права утврђена правноснажном судском пресудом.

 

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Месној заједници Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, следећу

П Р Е П О Р У К У

Потребно је да Месна заједница Бановци Дунав без одлагања предузме одговарајуће мере ради извршења правноснажне и извршне пресуде Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. …. од 28. 6. 2010. године.

 У будућем раду, Месна заједница Бановци Дунав поштоваће и извршаваће судске одлуке које су обавезне за све.

 

Месна заједница Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, обавестиће Заштитника грађана без одлагања, а најкасније у року од 60 дана од дана пријема ове  препоруке, о поступању по њој уз достављање релевантне документације и других доказа на основу којих се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци Заштитника грађана поступљено.

 

Р а з л о з и:

 Заштитнику грађана притужбом се обратила А. А. из Нових Бановаца, наводећи да њен послодавац, Месна заједница Бановци Дунав, чији је оснивач Скупштина Општине Стара Пазова, не поступа по правноснажној и извршној пресуди Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. …/10 од 28. 6. 2010. године, нити предузима одговарајуће мере ради извршења пресуде. Притужиља је истакла да је након окончања судског поступка свој проблем покушала да реши поравнањем са органом на који се притужба односи, али да у томе није имала успеха.

Притужиља је од 1. 4. 1994. године у радном односу у МЗ Бановци Дунав. Послове књиговође и секретара месне заједнице обављала је све до одласка на боловање 22. 9. 2006. године, након чега је Савет МЗ Бановци Дунав, услед недостатка изворних и буџетских средстава, донео одлуку којом је стављен ван снаге уговор о раду закључен са притужиљом те је разрешена дужности секретара. Притужиља је на наведену одлуку уложила приговор који је одбијен али је након тога Савет МЗ Бановци Дунав донео нову одлуку којом је претходне две одлуке, о престанку притужиљиног радноправног односа и одлуку по приговору, ставио ван снаге. Ипак, услед нерешених финансијских и техничких проблема, Месна заједница у том периоду није функционисала те притужиља није враћена на рад, нити је, са друге стране, дошло до престанка радног односа.

Услед немогућности остваривања права на рад, притужиља је потражила судску заштиту и Општински суд у Старој Пазови, 23. 6. 2009. године, донео је пресуду посл. бр. … којом је обавезао МЗ Бановци Дунав и Општину Стара Пазова да притужиљу врате на рад и распореде на послове и радне задатке на радном месту секретара МЗ, да притужиљи исплате накнаду на име неисплаћених зарада почев од 01. 2. 2006. године, уплате заостале доприносе за обавезно социјално осигурање, као и да притужиљи накнаде парничне трошкове. Одлучујући по жалби тужене МЗ Бановци и Општине Стара Пазова, која је истакла приговор пасивне легитимације, Апелациони суд у Новом Саду је 28. 6. 2010. године донео пресуду посл. бр. … којом је делимично усвојио жалбу и пресуду преиначио у оном делу који се односи на враћање запослене на рад на радном месту секретара МЗ, обавезујући сад тужену МЗ да притужиљу распореди на послове и радне задатке сходно њеној стручној спреми, знању и способностима. Како упркос постојању правноснажне и извршне судске пресуде притужиља није враћена на рад, притужбом на рад МЗ Бановци Дунав и Општине Стара Пазова обратила се Заштитнику грађана.

Налазећи да су у конкретном случају испуњени услови за покретање поступка контроле законитости и правилности рада органа предвиђени Законом о Заштитнику грађана, у складу са чланом 29. став 1. Закона, актом бр. 17-1920/10, дел. бр. 4746 од 11. 3. 2011. године, Заштитник грађана је од Општине Стара Пазова, Месне заједнице Бановци Дунав, затражио изјашњење о основаности навода притужбе.

Након почетних тешкоћа које су превазиђене састанком запослених из Стручне службе Заштитника грађана и представника МЗ Бановци Дунав, МЗ Бановци Дунав доставила је 22. 6. 2011. године Заштитнику грађана своје изјашњење у којем се наводи да садашњи Савет МЗ нема никакве везе са неоснованим притужбама, односно да се све притужбе односе на претходни састав Савета МЗ Бановци Дунав, да са притужиљом није могуће ступити у контакт, те да грађани насеља добро знају ко је притужиља и какве су проблеме имали са њом и да стога не чуде изречене неистине које је навела у притужби. У изјашњењу је такође наведено да је МЗ Бановци Дунав, након покретања поступка Заштитника грађана, Министарству финансија Владе Републике Србије поднела захтев за добијање сагласности за повећање броја запослених у тој месној заједници, што је, према наводима МЗ, потребно ради доношења новог акта о систематизацији радних места, а у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, бр. 104/2009). МЗ Бановци Дунав у свом изјашњењу није навела конкретне разлоге због којих нису раније предузете одговарајуће радње у циљу извршења правноснажне и извршне судске пресуде.

Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 89/2006), у члану 145. став 3., прописује да су судске одлуке обавезне за све и да не могу бити предмет вансудске контроле, а чланом 3. став 4. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10 и 78/11 – др. закон) прописано је да је свако дужан да поштује извршну судску одлуку.

Са друге стране, чланом 175. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) прописано је да радни однос престаје истеком рока за који је заснован; кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју; споразумом између запосленог и послодавца; отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота; смрћу запосленог и у другим случајевима утврђеним законом.

Упркос постојању уставне и законске обавезе, након покретања поступка Заштитника грађана утврђено је да МЗ Бановци Дунав скоро годину дана није предузимала мере ради извршења правноснажне и извршне судске пресуде Апелационог суда у Новом Саду. Околност да је МЗ Бановци Дунав, након покретања поступка Заштитника грађана, затражила од Министарства финансија сагласност за повећање броја запослених у месној заједници, а ради враћања притужиље на рад, не може се сматрати радњом којом се спроводи извршење пресуде, нити радњом која је у конкретном случају неопходна ради извршења пресуде. Заштитник грађана је посебно имао у виду чињеницу да притужиљи никада није престао радни однос на радном месту секретара МЗ Бановци Дунав на неки од начина предвиђених у члановима 175. – 179. Закона о раду, нити је она правноснажним решењем распоређена на неко друго радно место, те није утврдио ни постојање оправданих разлога због којих је доношење новог или измена постојећег акта о систематизацији радних места у месној заједници предуслов да би се извршила правноснажна и извршна судска пресуда и притужиља вратила на рад.

Тврдње МЗ Бановци Дунав да садашњи састав Савета МЗ нема никакве везе са неоснованим притужбама, да је са притужиљом немогуће ступити у контакт и да грађани насеља добро знају ко је она, те да не чуде изречене неистине о представницима МЗ, Заштитник грађана није могао уважити, нити су ови наводи релевантни за спровођење судске одлуке. Беспредметна је тврдња да садашњи Савет МЗ нема никакве везе са притужбама јер су оне усмерене на ранији састав Савета, имајући у виду да правни следбеник постаје носилац свих права и обавеза свог правног претходника.

На одлуку о вођењу поступка по притужби и оцену Заштитника грађана о правилности поступања Месне заједнице Бановци Дунав, поред тога што, противно законским прописима, више од годину дана МЗ није поступила по извршној судској пресуди, утицало је и то што тај орган није предузео никакве активности у циљу извршавања обавезујуће судске пресуде пре него што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада МЗ Бановци Дунав, нити је касније, у току тог поступка, показао активан, ангажован став и одговарајући степен ефикасности у циљу омогућавања остваривања притужиљиних права утврђених судском одлуком, што је у супротности са стандардом добре управе који не дозвољава нечињење и пасивност органа управе.

Након разматрања свих релевантних околности случаја, Заштитник грађана утврдио је да су представници Месне заједнице били у могућности да мере ради извршења правноснажне и извршне пресуде Апелационог суда у Новом Саду предузму знатно раније, пре покретања поступка Заштитника грађана, имајући у виду да је пресуда стекла својство извршности 11. 8. 2010. године, али и да предузму друге одговарајуће мере ради остваривања притужиљиног права на рад, с обзиром на њене наводе да је, упркос постојању правноснажне и извршне пресуде у њену корист, била спремна на договор са представницима месне заједнице са циљем решавања свог радно-правног статуса.

Оваквим поступањем, односно непоступањем органа, притужиља је доведена у неизгледну ситуацију у којој никако не може видети јасан правни пут ка остваривању свог права. Притужиља је сво време у радном односу у месној заједници али фактички не обавља посао, не остварује зараду, не уплаћују јој се доприноси за обавезно социјално осигурање, а будући да има нерешен радно–правни статус, није у могућности да се запосли код другог послодавца.

Заштитник грађана је неспорно утврдио да МЗ Бановци Дунав није поступила по пресуди Апелационог суда у Новом Саду, те да је скоро годину дана од доношења пресуде избегавала да предузме одговарајуће радње у циљу извршења пресуде. Неизвршавањем правноснажне и извршне судске пресуде, МЗ Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, не само што, као јединица локалне самоуправе, проузрокује повреду радних и имовинских права притужиље, већ ствара и правну несигурност грађана, те неповерење у органе државне власти и локалне самоуправе, јер неизвршавање правноснажне и извршне судске пресуде од стране органа управе представља не само акт лоше управе, већ и својеврстан правни и чињенични апсурд, будући да се управо од органа који је надлежан за спровођење и извршавање закона очекује да по закону и поступа.

Начела законитости, ефикасности, доследности, благовремености и друга начела добре управе и правилног административног понашања обавезују органе управе у свим ситуацијама и активностима које предузимају. Обавеза је органа да се овим начелима руководе не само у вршењу јавне власти, већ и у случајевима када се орган управе налази у положају дужника одређене чинидбе. Правноснажна и извршна судска одлука има снагу закона, и иако је правни систем обезбедио правну заштиту извршења судских одлука, супротно је закону и начелима добре управе да орган управе одбија да добровољно изврши своју обавезу на коју је обавезан одлуком суда.

На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду Месне заједнице Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, и сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, упутио препоруку ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења остваривања права грађана и спречавања сличних пропуста у будућности. Заштитник грађана је, применом чл. 31. ст. 3. Закона, утврдио рок од 60 дана за отклањање уочених недостатака и достављање обавештења о томе.

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Горан Башић

 

Доставити:

 

– A.A.

– Месној заједници Бановци Дунав, Видовдански трг б.б.,22303 Бановци Дунав,

– Општини Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, 22000 Стара Пазова

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>