«

»

Sep 05

Preporuka Ministarstvu pravde

 

 

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) и чланова 1. став 1. и 31. став 1. и 2. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 54/2007), у поступку утврђивања законитости и правилности рада Министарства правде Републике Србије покренутом по притужби A. A. из Б…, ул., Заштитник грађана

 У Т В Р Ђ У Ј Е

 Министарство правде Републике Србије учинило је пропуст у раду на штету права грађана, који се огледа у повреди принципа добре управе, тако што није одговорило на представку притужиоца A. A. из Б од 04. 01. 2011. године.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Министарству правде Републике Србије следећу 

П Р Е П О Р У К У

 Министарство правде РС ће без одлагања размотрити представку A. A. од 04. 01. 2010. године, и доставити му писани одговор.

 Министарство правде РС ће у свом будућем раду ажурно и благовремено размотрити сваку представку која му је достављена, и у складу са важећим прописима подносиоца обавестити о свом ставу у вези са предметом обраћања, као и о евентуалном даљем поступању, уколико су за то испуњени законски услови.  

 Министарство правде РС обавестиће Заштитника грађана о поступању по препоруци у року од 60 дана од дана њеног пријема.

 

Р а з л о з и:

 

Заштитнику грађана притужбом се обратио A. A. из Б… Nаводећи да се, у својству председника синдикалне организације ранијег Општинског суда у Б…, обратио Министарству правде РС представком коју је препорученом пошиљком упутио 04. 01. 2010. године из поште у Б… Истакао је да до тренутка подношења притужбе није добио било какав одговор или обавештење о ставу Министарства у вези са својим обраћањем, као ни о евентуално предузетим радњама од стране тог органа.

 

Сагласно члану 24. став 1. Закона о Заштитнику грађана, Заштитник грађана је актом 17-1648/10 од 30. 07. 2010. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства правде РС, затраживши изјашњење о основаности притужбе.

Министарство правде РС, Сектор за правосуђе и прекршаје, Одељење за надзор у правосудним и прекршајним органима доставило је изјашњење актом 07-00-478/2010-02 од 09. 10. 2010. године, којим је Заштитника грађана обавестило да је провером кроз евиденцију писарнице и увидом у списе предмета утврђено да је притужилац упутио Министарству правде притужбу 11. 05. 2010. године. Наведена притужба је у писарници заведена 21. 05. 2010. године, под бројем 07-00-478/2010-02. На основу увида у њену садржину, Министарство правде је притужбу проследило Републичком јавном тужилаштву на упознавање и даље поступање дописом од 26. 07. 2010. године.

Како је поступак контроле законитости и правилности рада Министарства правде РС покренут у односу на притужиочеву представку од 04. 01. 2010. године, а не у односу на његову притужбу од 11. 05. 2010. године, Заштитник грађана је поступајућем органу скренуо пажњу на ту чињеницу, те дописом 17-1648/10 од 10. 11. 2010. године затражио додатно изјашњење, у односу на поступање по представци која је била предмет обраћања Заштитника грађана, уз достављање њене копије.

Министарство правде РС, Сектор за правосуђе и прекршаје, Одељење за надзор у правосудним и прекршајним органима доставило је додатно изјашњење актом 07-00-478/2010-02 од 23. 11. 2010. године, у коме је наведено да је провером кроз евиденцију писарнице утврђено да је притужиочев поднесак од 04. 01. 2010. године здружен са предметом 07-00-279/04-02, коме је истекао рок чувања, па је решењем 036-00-51/2010 од 27. 07. 2010. године излучен Архиву Србије.

С обзиром да се захтев Заштитника грађана за додатним изјашњењем није односио на предмет у који је притужиочев поднесак здружен, његов рок чувања и архивирање, већ на поступање Министарства по представци од 04. 01. 2010. године, Заштитник грађана је актом 17-1648/10 од 13. 12. 2010. године затражио још једно додатно изјашњење, као би Министарство правде РС на јасан и одређен начин одговорило да ли је поступало по представци од 04. 01. 2010. године, те да ли је о току и исходу свог поступања обавестило притужиоца.

Министарство правде РС, Сектор за правосуђе, доставило је изјашњење актом 07-00-478/2010-02 од 20. 01. 2011. године, којим Заштитника грађана обавештава да се дописом 07-00-478/10-02 од 05. 01. 2011. године обратило Управи за заједничке послове републичких органа, захтевом за достављање обавештења да ли је у бази података коју Управа води заведен поднесак A. A. из Б… од 04. 01. 2010. године, под којим бројем, и какав је статус тог предмета. Управа за заједничке послове републичких органа обавестила је Министарство дописом 036-01-2/2011-05 од 14. 01. 2011. године да је увидом у базу података утврђено да је притужиочев допис од 04. 01. 2010. године формиран као посебан предмет заведен под бројем 112-01-4272010-01, и да се налази у Високом савету судства од 05. 01. 2010. године. На основу наведеног, Министарство је обавестило Заштитника грађана да по поднеску притужиоца није поступало, из разлога што се поднесак налази у Високом савету судства.

Чланом 56. став 1. Устава Републике Србије свакоме је зајемчено право да, самостално или заједно са другима, упућује петиције и друге предлоге државним органима, организацијама којима су поверена јавна овлашћења, органима аутономне покрајине и органима јединица локалне самоуправе, и да од њих добије одговор када га тражи.

Чланом 79. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010) прописано је да су органи државне управе дужни да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима раде са странкама, обавештавају странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, своме делокругу, о органу државне управе који надзире њихов рад и начину контакта с њим, и о другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама. Чланом 85. наведеног закона прописано је да канцеларијско пословање обухвата евидентирање, чување, разврставање и архивирање материјала који је примљен у раду органа државне управе или који настане у раду органа државне управе, и сва друга питања везана за пословање органа државне управе. Канцеларијско пословање уређује се уредбом Владе.

На основу важећих прописа, ценећи чињеницу да је Министарство правде током поступка контроле Заштитнику грађана достављало противречне информације, на основу којих није било могуће са сигурношћу утврдити где се налази представка A.A. од 04. 01. 2011. године, при чему је неспорно утврђено да Министарство по њој није поступало, Заштитник грађана утврђује да је у овом случају дошло до повреде закона и повреде принципа добре управе.

Министарство правде је Заштитника грађана прво обавестило о поступању по поднеску који није био предмет обраћања овог органа. Позвано да се додатно изјасни, доставило је информацију да је притужиочев поднесак здружен у списе предмета 07-00-279/04-02 који су архивирани и услед истека рока чувања излучени Архиву, да би потом уследила информација да је поднесак већ приликом пријема, дана 05. 01. 2010. године, заведен под бројем 112-01-4272010-01, и да се налази у Високом савету судства.

Заштитник грађана указује на логичност закључка да се притужиочева представка налази у Високом савету судства, с обзиром да је, поред Министарства правде, притужилац идентичну представку упутио и Високом савету судства и Синдикату запослених у правосудним органима Србије, одвојеним пошиљкама, о чему поседује доказе у виду поштанских потврда које је уз притужбу приложио.

Из наведеног произилази да поднесак о коме је Управа за заједничке послове републичких органа обавестила Министарство правде дописом 036-01-2/2011-05 од 14. 01. 2011. године, а који се налази у Високом савету судства, представља примерак представке који је притужилац упутио Високом савету судства, а не Министарству правде. Уколико је, пак, реч о примерку упућеном Министарству правде, онда је изјашњење Министарства од 20. 01. 2011. године неусаглашено у односу на раније изјашњење од 23. 11. 2010. године, према коме је поднесак здружен у списе предмета 07-00-279/04-02, који су архивирани и излучени Архиву Србије.

С обзиром да Министарство правде РС има тешкоће да поуздано утврди где се притужиочева представка налази, при чему је неспорна чињеница да по њој није поступало од тренутка пријема, као ни након што му је њена копија достављена од стране овог органа 10. 11. 2010. године, Заштитник грађана констатује пропуст у раду Министарства, који се састоји у повреди законске обавезе да грађанину који му се обратио представком одговори, тј. да га поучи о свом делокругу, као и о начину остваривања права и обавеза у складу са важећим прописима.

Позитивни прописи и начела добре управе захтевају од органа управе да поступају и предузимају мере у оквиру своје надлежности у законом прописаном року. Стандард добре управе не дозвољава нечињење и пасивност, већ тражи активан, ангажован став органа управе према обављању послова из свог делокруга и законито вршење тих послова ради остваривања циља због кога су органу дата јавна овлашћења.

 Невршење послова и радњи из делокруга, односно надлежности органа управе је пропуст који за непосредне и посредне последице по правилу има, и овај пут је имао, стварање правне несигурности, отежавање правног положаја грађанина и кршење његових права.

 Пропуштање органа и службених лица да се баве суштином ствари већ, уместо тога, исцрпљивање у оправдањима, унутрашњим процедурама, и другим унутрашњим решеним и нерешеним питањима администрације, карактеристично је обележје „лоше управе“. Терет неорганизованости или пропуста на страни органа управе не треба да сноси грађанин.

 У циљу отклањања уочених пропуста у раду, Заштитник грађана упућује препоруку Министарству правде РС да без одлагања размотри представку притужиоца од 04. 01. 2011. године, као и да му достави писани одговор, с обзиром да је неспорно утврђено да своју обавезу није испунило.

Заштитник грађана указује да је Министарству правде РС већ упутио препоруку 17-853/09 од 12. 01. 2010. године, због нарушавања принципа добре управе услед несврсисходног поступања поводом захтева за давање мишљења о примени одредаба закона и других општих аката. У неколико наврата овај орган је покретао поступке контроле законитости и правилности рада Министарства правде због непоступања по представкама грађана (притужбе B. B., И. И.  и др.), при чему је Министарство правде, по пријему обавештења о притужби на свој рад, накнадно сачињавало и достављало грађанима писане одговоре. Дописима Заштитника грађана 17-2098/10 од 20. 01. 2011. године и 17-2485/10 од 31. 05. 2011. године Министарству правде је правовремено указивано на потребу благовременог поступања у складу са одредбама члана 79. Закона о државној управи.

У циљу отклањања уочених недостатака, имајући у виду чињенице утврђене у поступку по притужби господина А., као и притужбе на рад Министарства правде по којима је овај орган раније поступао, Заштитник грађана упућује препоруку Министарству правде, на основу члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, којом указује на неопходност ажурног и благовременог разматрања свих представки грађана које му буду достављене. Такође је потребно да, након испитивања њихове садржине, подносиоци буду обавештени, у складу са важећим прописима, о ставу Министарства у вези са предметом свог обраћања, као и о евентуалном даљем поступању органа управе, уколико су се за то стекли законски услови. Наведену обавезу потребно је испуњавати континуирано и доследно, уз уредно вођење евиденција и примену прописа о канцеларијском пословању, како би се у сваком тренутку на поуздан начин могло утврдити ко се и када писаним путем обраћао Министарству, односно на који начин је по представкама грађана Министарство поступало.

Министарство правде ће обавестити Заштитника грађана о поступању по препоруци у року од 60 дана од дана њеног пријема, уз достављање документације на основу које се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци поступљено.

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Милош Јанковић

 

 

Доставити: –          Министарству правде РС,–          копију притужиоцу.

 

Preuzmite Odgovor Ministarstvo pravde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>