«

»

Dec 26

Preporuka Opštini Bujanovac

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07), у поступку контроле законитости и правилности рада Управе општине Бујановац – Одељења за јавне службе и друштвене делатности – просветне инспекције, Заштитник грађана

 

 

У Т В Р Ђ У Ј Е

 

Управа општине Бујановац – Одељење за јавне службе и друштвене делатности – просветна инспекција начинила је прoпуст у раду, који се огледа у непредузимању мера које просветном инспектору стоје на располагању, након што утврди да образовно – васпитна установа, над чијим је радом извршен инспекцијски надзор, није поступила по мерама наређеним решењем просветног инспектора.

 

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Управи општине Бујановац – просветној инспекцији следећу

 

П Р Е П О Р У К У

 

Просветни инспектор Управе општине Бујановац размотриће предузимање мера на које је законом овлашћен, због одбијања директора Предшколске установе„Наша радост“ из Бујановца да поступи по решењу просветног инспектора бр. 614-23 од 23. 02. 2011. године, имајући у виду одредбе закона и разлоге правичности.

 

Управа општине Бујановац – просветна инспекција обавестиће Заштитника грађана о поступању по препорукама у року од 60 дана од дана пријема овог акта.

 

Р а з л о з и

 

Заштитник грађана спровео је поступак контроле законитости и правилности рада Управе општине Бујановац – просветне инспекције и Предшколске установе „Наша радост“ у Бујановцу. При утврђивању пропуста у раду, Заштитник грађана руководио се чињеницама и околностима утврђеним на основу изјашњења Управе општине Бујановац – Одељења за јавне службе и друштвене делатности – просветне инспекције бр. 614-25 од 16. 09. 2010. год, бр. 614-14 од 18. 02. 2011. год. и бр. 614-23/2 од 15. 06. 2011. год, изјашњења Предшколске установе „Наша радост“ бр. 523 од 27. 10. 2011. године и документације коју су Заштитнику грађана доставили контролисани органи.

 

Заштитник грађана примио је информацију од грађанке M. С. из Бујановца да у Предшколској установи „Наша радост“ раде особе без одговарајуће стручне спреме, знања и компетенција. Заштитник грађана покренуо је поступак контроле законитости и правилности рада Управе општине Бујановац – просветне инспекције, тражећи да овај орган изврши инспекцијски надзор у коме ће проверити правилност заснивања радног односа за запослене у Установи.

Поступајући по захтеву Заштитника грађана, просветна инспекција општине Бујановац извршила је 10. 08. и 12. 08. 2010. године инспекцијски надзор, и констатовала неправилности у заснивању радног односа за осморо запослених. Директору Установе, записником бр. 614-25/1 од 30. 08. 2010. године, наложена је мера да за ове раднике уреди радноправни статус у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о раду.

Уз изјашњење Заштитнику грађана, просветна инспекција приложила је и документацију која се односи на поступање инспекције по представци М. С., која је оспоравала стручност једне васпитачице у Предшколској установи „Наша радост“. Просветна инспекторка је, поступајући по овој представци, извршила 29. 03. 2010. године инспекцијски надзор и директору Установе наложила меру да за запослену изврши проверу веродостојности дипломе. Након више опомена које је просветна инспекторка упутила директору Предшколске установе, извршена је провера веродостојности дипломе. Дописом директора Високе школе за васпитаче струковних студија Гњилане – Бујановац, бр. 224/10 од 02. 06. 2010. године потврђено је да је диплома васпитачице веродостојна.

Просветна инспекторка извршила је нови инспекцијски надзор у Предшколској установи „Наша радост“, 02. 02. и 04. 02. 2011. године и утврдила да радноправни статус и даље није уређен у складу са законом за четири запослене на пословима васпитачица. Записником бр. 624-14 од 15. 02. 2011. године утврђено је да директор није поступио по мери коју је просветна инспекторка наложила записником бр. 614-25/1 од 30. 08. 2010. године. Из тог разлога, просветна инспекторка је донела решење бр. 614-23 од 23. 02. 2011. године, којим је наредила директору Предшколске установе да за четири раднице донесе решења на основу овлашћења из чл. 144. а у вези са чланом 120. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (решења о престанку радног односа).

Четири запослене васпитачице, у време када су започеле рад у Предшколској установи (на основу уговора о раду и уговора о раду са приправником), имале су стручну спрему која је одговарала условима предвиђеним тада важећим законима. Три запослене најпре су засновале радни однос као приправнице, а након истека приправничког стажа са њима је закључен уговор о раду. Четврта запослена радни однос је засновала закључењем уговора о раду. Ни за једну запослену, Предшколска установа није донела одлуку о пријему запосленог у радни однос, те је стога, радни однос све четири запослене заснован супротно закону.

Предшколска установа „Наша радост“  поднела је захтеве за полагање испита за лиценцу за све четири запослене  (три захтева су упућена 2008. године, а један 2010. године). Министарство просвете још увек није спровело испитивање по овим захтевима. Министарство је 2008. године упутило обавештење свим директорима установа у коме је наведено да запосленима у радном односу на неодређено време, који испуњавају законске услове за полагање испита за лиценцу и пријављени су у законом прописаном року ради полагања, а испит још нису полагали, не може престати радни однос.

Инспекцијским надзором у Предшколској установи „Наша радост“ који је извршен 07. 04. 2011. године утврђено је да директор Установе није поступио по наредби просветне инспекторке, односно није уредио радноправни статус за запослене у складу са законом о основама система образовања и васпитања и Законом о раду. Просветна инспекција није обавестила орган управљања Предшколске установе „Наша радост“ о непоступању директора Установе по наредби просветног инспектора, нити је поднела прекршајне пријаве у складу са чл. 161. Закона о основама система образовања и васпитања.

Закон о основама система образовања и васпитања увео је Републику Србију у ред земаља са модерним образовно – васпитним системима, у којима образовање започиње на најранијем узрасту и траје читавог живота. Од ступања на снагу овог закона, предшколско образовање постало је део просветног система Србије; стога се сви захтеви који се односе на установе образовања и васпитања односе и на предшколске установе.

 

Образовање детета почиње на његовом најранијем узрасту, а држава је дужна да деци обезбеди услове за образовање којим се физичке и менталне способности детета развијају до њихових крајњих граница и у условима у којима се сваком детету, без обзира на његове физичке и менталне способност, знања, капацитете и друга лична својства, пружа максимум стимуланса за развој дететових способности. То претпоставља да рад са децом обављају особе које имају одговарајуће способности, знања и вештине, и способне су да сваком детету, уважавајући његове специфичне карактеристике, понуде максимум информација и подстицаја. Потребу за обезбеђивањем највишег могућег стандарда образовања препознао је и Закон о основама система образовања и васпитања, па је прописао услове које кандидати за рад са децом у установама образовања и васпитања морају да испуне.

 

Установе образовања и васпитања подлежу различитим облицима контрола: преко просветне инспекције и других инспекцијских органа на нивоу јединица локалне самоуправе и јединица територијалне аутономије, до републичких инспекција и надзора независних тела. Налози инспекцијских органа обавезујући су; Закон о основама система образовања о васпитања непоступање по налозима инспекције прописује као прекршај.

 

У конкретном случају, Предшколска установа „Наша радост“ ни након више од годину и по дана није поступила по налозима и наредбама просветне инспекторке, која је утврдила да су четири запослене у Предшколској установи засновале радни однос противно закону. Овакво (не)поступање руководиоца Предшколске установе изричито је прописано као разлог за престанак његове дужности, али и као прекршај Установе и одговорног лица. Са друге стране, стоји и чињеница да је правилно и правично уређивање радноправног статуса запослених у овом случају онемогућено услед пропуста Министарства просвете и науке, које више од три године није организовало полагање испита за лиценцу за запослене чији радни однос у овом тренутку зависи од те исправе.

Решење просветног инспектора обавезујуће је; обавеза је просветног инспектора да предузме оне активности које му стоје на располагању да обезбеди правилно функционисање система инспекцијског надзора. Такође је обавеза инспектора да се приликом оцене мера које ће предузети, руководи како законом и другим прописима, тако и разлозима правичности.

На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је, применом чл. 31. ст. 2. Закона, упутио препоруке просветној инспекцији Управе општине Бујановац, у циљу отклањања пропуста у највећој могућој мери и унапређења рада органа управе.

 

 

 ЗАМЕНИЦА ЗАШТИТНИКА  ГРАЂАНА

Тамара Лукшић – Орландић

 

Доставити:
  • копија Министарству просвете и науке
  • копија Предшколској установи „Наша радост“ у Бујановцу
  • копија подноситељки притужбе
  • у списе предмета

 

Odgovor prosvetne inspekcije Opštine Bujanovac 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>