«

»

Sep 23

Preporuke Komisije MUP

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и  члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у поступку контроле законитости и правилности рада полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, поступајући по притужбама А.А., Б.Б., В.В., Г.Г., Заштитник грађана

 

 

У Т В Р Д И О   Ј Е

 

У раду Комисија за решавање притужби полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, начињени су пропусти на штету грађана А.А., Б.Б., В.В. и Г.Г. Кршења права грађана последица су неправилног поступања по притужбама на рад полицијских службеника, тиме што нису образложене одлуке Комисија и наведени јасни ставови у односу на све релевантне и разумне тврдње, односно наводе поднете притужбе.

 

Имајући у виду утврђене пропусте, Заштитник грађана упућује полицијским управама у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, следеће:

 

П Р Е П О Р У К Е

 

I

Комисије за решавање притужби полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, ће у будућем раду, приликом доношења одлука по притужбама грађана на рад полицијских службеника, ценити све наводе поднетих притужби, а у посебним писаним одговорима притужиоцима ће донете одлуке образложити и навести јасне ставове у односу на све релевантне и разумне тврдње, односно наводе поднете притужбе.

 

II

Kомисије за решавање притужби полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, доставиће притужиоцима А.А., Б.Б., В.В. и Г.Г., копије записника са седнице надлежне Комисије за решавање притужбе у сваком конкретном случају.

 

Полицијска управа у Ужицу, Полицијска управа у Нишу и Полицијска управа за град Београд, Дирекције полиције и Кабинет министра Министарства унутрашњих послова, обавестиће Заштитника грађана о поступању по овој препоруци у року од 60 дана од дана њеног достављања.

Разлози

 

А. А. из Ужица, ул. … бр. …, поднео је … 2009. године Заштитнику грађана притужбу, којом се притужује на одговор Комисије за решавање притужби Полицијске управе у Ужицу. Подносилац притужбе изразио је незадовољство због тога што образложење достављеног одговора Комисије не садржи разлоге зашто је његова притужба неоснована.

 

Б. Б. из Ниша, ул. … бр. , поднео је … 2009. године притужбу на рад Полицијске управе у Нишу изражавајући незадовољство одговором Комисије за решавање притужби Полицијске управе у Нишу, донетом поводом његове притужбе на рад полицијских службеника. Именовани је приложио и одговор Кабинета министра МУП-а, овлашћеног лица за надзор над решавањем притужби од стране Комисије 01 бр. 11578/08-14 од 17. марта 2010. у ком је наведено да је у поступку надзора утврђено да одговор Комисије именованом није достављен у прописаном року, те да су због тога против одговорних полицијских службеника предузете мере.

 

В. В. из Врчина ул. … бр. …, поднео је … 2009. године притужбу на рад Полицијске управе за град Врчин, изражавајући незадовољство одговором Комисије за решавање притужби Полицијске управе за град Београд.

 

Г. Г. из Београда је … 2010. године, такође, поднела притужбу у којој је, између осталог, изразила незадовољство достављеним писаним одговором Комисије за решавање притужбе Полицијске управе за град Београд. У конкретном случају Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд поводом недоношења одлуке по притужби, коју је именована поднела 18. септембра 2009. године на рад полицијских службеника Полицијске станице Звездара, Полицијске испоставе Звездара. Полицијска управа за град Београд доставила нам је 7. фебруара 2011. допис са извештајем полицијског службеника Одељења за контролу законитости у  раду о извршеним проверама и утврђеним чињеницама притужбе именоване, у ком је, између осталог, наведено да је ПС Звездара након спроведеног притужбеног поступка доставила 9. октобра 2009. Одељењу за контролу законитости у раду списе предмета које је то Одељење актом од 14. октобра 2009. уступило Комисији за решавање притужби, у складу са чл. 180. ст. 4. Закона о полицији и чл. 2. ст 2. Правилника о решавању притужби. Након тога, именована нас је обавестила да је Комисија за решавање притужби поменуте ПУ донела, у међувремену, одлуку по њеној притужби, те нам проследила копију одговора Комисије од 15. априла 2011. године. Именована је приложила и одговор, који јој је поводом њене притужбе на рад Комисије за решавање притужбе, упутио Кабинета министра МУП-а, овлашћено лице за надзор над решавањем притужби од стране Комисије 01 бр. 4024/10-6 од 30. септембра 2011. године. У поменутом одговору је наведено да је у поступку надзора утврђено да је Комисија поступала у складу са чл. 180. Закона о полицији и одредбама Правилника о поступку решавања притужби, уз прекорачења прописаног рока за поступање.

 

Уз притужбу, именовани су приложили и притужбе које су поднели МУП-у, као и одговоре по тим притужбама, и то Комисије за решавање притужби у Ужицу бр. 07-21/07 од 8. октобра 2008. године, Комисије за решавање притужби у Нишу бр. 23-42/08 од 5. децембра 2008. године, и Комисије за решавање притужби ПУ за град Београд бр. 07.2-450/08 од 5. октобра 2009. године и бр. 07.2-823/09 од 15. априла 2011. године.

 

 

Члан 25. став 1. Правилника о поступку решавања притужби („Сл. гласник РС“ бр. 54/06) прописује да председник Комисије у складу са одлуком Комисије припрема и потписује писани одговор притужиоцу у коме одлука Комисије мора бити посебно образложена. Одговор притужиоцу на разлоге притужбе мора да садржи јасне ставове у односу на све релевантне и разумне тврдње, односно наводе поднете притужбе. На крају одговора  се притужилац обавештава да је поступак решавања притужбе закључен и да притужилац има  на располагању сва правна и друга средстава за заштиту својих права и слобода.

 

Увидом у поменуте притужбе које су подносиоци поднели МУП-у на рад полицијских службеника, као и одговоре Комисије који су достављени притужиоцима, утврђено је у сваком конкретном случају да одговори не садрже јасно и детаљно образложење у односу на наводе из поднетих притужби, односно конкретне разлоге због који је таква одлука донета, тако да се не може закључити да ли су разматране и цењене све одлучне чињенице у поступку и да ли им је дат одговарајући значај.

 

Позитивни прописи и начела добре управе захтевају од свих органа управе да по захтевима, представкама и притужбама грађана увек поступају у оквиру и на основу Устава, закона и других прописа. Сходно наведеним начелима као и члану 25. став 1. Правилника о поступку решавања притужби неопходно је да председник одговарајуће Комисије за решавање притужби Министарства унутрашњих послова, након доношења одлуке по притужби подносиоца, у складу са одлуком Комисије, у посебном писаном одговору притужиоцу,  донету одлуку детаљније образложи и наведе јасне ставове у односу на све релевантне и разумне тврдње из навода поднете притужбе.

 

Како би се отклонили уочени недостаци у раду органа у конкретним случајевима, Заштитник грађана је става да је потребно да поменути органи доставе подносиоцима притужбе А.А., Б.Б., В.В. и Г.Г., копије записника са седнице надлежних Комисија за решавање притужбе у сваком конкретном случају.

 

Заштитник грађана је става да је потребно да Комисије за решавање притужби Министарства унутрашњих послова, у будућем раду, приликом доношења одлука по притужбама грађана на рад полицијских службеника, разматрају и цене наводе поднетих притужби, а да у посебним писаним одговорима притужиоцима донете одлуке детаљније образложе, односно наведу јасне ставове у односу на све релевантне и разумне тврдње, односно наводе поднете притужбе.

 

На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио пропуст у правилности и законитости рада Kомисија за решавање притужби полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова енергетику на штету остваривања права грађана и, сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, упутио органу управе препоруку ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

 

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

 

Милош Јанковић

 

 

 

Доставити:

–     подносиоцима притужбе А.А., В.В, Б.Б. и  Г.Г.

–          ПУ за град Београд, ПУ НИш и ПУ Ужице

–          Кабинету министра МУП

 

Preuzmite Odgovor Ministrarstva Unutrašnjih Poslova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>