«

»

Jun 11

Zaštitnik građana zaključio Sporazum o saradnji u obavljanju poslova NPM

sporazum_npmZaštitnik građana je danas zaključio Sporazum o saradnji u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) sa devet udruženja, i to Beogradskim centrom za ljudska prava, Viktimološkim društvom Srbije, Dijalogom, Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Komitetom pravnika za ljudska prava, Međunarodnom mrežom pomoći, Odborom za ljudska prava Valjevo, Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i Centrom za ljudska prava Niš.

Sporazumima se uređuju oblici saradnje Zaštitnika građana sa udruženjima u obavljanju poslova NPM, a u skladu sa utvrđenim planom rada i nalozima Zaštitnika građana, pre svega u praćenju položaja lica lišenih slobode, pojave torture i drugih oblika zlostavljanja u policijskim stanicama, pritvorskim jedinicama, zatvorima, psihijatrijskim bolnicama, ustanovama socijalne zaštite stacionarnog tipa, azilima za strance i sl. Ovim dokumentom je planirano učešće predstavnika udruženja u posetama NPM, zajedničkom sačinjavanju predloga mera, preporuka, inicijativa, mišljenja i drugih akata NPM, izradi godišnjih i periodičnih izveštaja, kao i učešću u javnim raspravama i skupovima.

Sporazumi o saradnji su zaključeni na osnovu Odluke  Zaštitnika građana od 20. januara 2012. godine, predloga Komisije o izboru udruženja sa kojima će Zaštitnik građana sarađivati u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, kao i Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>