Monitoring preporuka

Dec 26

Preporuka Opštini Bujanovac

Управа општине Бујановац – Одељење за јавне службе и друштвене делатности – просветна инспекција начинила је прoпуст у раду, који се огледа у непредузимању мера које просветном инспектору стоје на располагању, након што утврди да образовно – васпитна установа, над чијим је радом извршен инспекцијски надзор, није поступила по мерама наређеним решењем просветног инспектора.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Управи општине Бујановац – просветној инспекцији следећу

П Р Е П О Р У К У

Просветни инспектор Управе општине Бујановац размотриће предузимање мера на које је законом овлашћен, због одбијања директора Предшколске установе„Наша радост“ из Бујановца да поступи по решењу просветног инспектора бр. 614-23 од 23. 02. 2011. године, имајући у виду одредбе закона и разлоге правичности.

Pročitajte više »

Sep 23

Preporuke Komisije MUP

П Р Е П О Р У К Е

I
Комисије за решавање притужби полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, ће у будућем раду, приликом доношења одлука по притужбама грађана на рад полицијских службеника, ценити све наводе поднетих притужби, а у посебним писаним одговорима притужиоцима ће донете одлуке образложити и навести јасне ставове у односу на све релевантне и разумне тврдње, односно наводе поднете притужбе.

II
Kомисије за решавање притужби полицијских управа у Ужицу, Нишу и за град Београд, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, доставиће притужиоцима А.А., Б.Б., В.В. и Г.Г., копије записника са седнице надлежне Комисије за решавање притужбе у сваком конкретном случају.

Полицијска управа у Ужицу, Полицијска управа у Нишу и Полицијска управа за град Београд, Дирекције полиције и Кабинет министра Министарства унутрашњих послова, обавестиће Заштитника грађана о поступању по овој препоруци у року од 60 дана од дана њеног достављања.

Pročitajte više »

Sep 05

Preporuka Upravi za gradjanska pitanja i opšte poslove Niš

ПРЕПОРУКУ

Управа за грађанска стања и опште послове Града Ниша упутиће писано извињење И. К. због неблаговременог поступања које је за последицу имало то да је притужиоц уверење о држављанству Републике Србије добио девет месеци након подношења захтева за утврђивање држављанства Републике Србије.

Потребно је да Управа за грађанска стања и опште послове Града Ниша у свом будућем раду поступа у складу са начелима добре управе и грађанима обезбеди ефикасан и економичан поступак додатног уписа чињенице држављанства Републике Србије у матичну књигу рођених када она због пропуста матичара није уписана приликом основног уписа чињенице рођења, а у складу са чланом 31. Закона о матичним књигама и према упутству Министарства унутрашњих послова, као надлежног органа за вршење надзора над вођењем евиденције о држављанима Републике Србије.

Pročitajte više »

Sep 05

Preporuka Poreskoj upravi i RFZO-u

П Р Е П О Р У К Е

1. Пореска управа и Републички фонд за здравствено осигурање ће предузети све потребне мере у погледу вођења и организовања своје службене, односно матичне евиденције сходно закону, како би грађани били у могућности да у конкретном случају, на свој захтев, добију податке о износу појединачно обрачунатих и уплаћених доприноса од стране послодавца на терет запослених, а посебно тако што ће:

– Пореска управа у своју службену евиденцију уносити податке добијене из поднетих појединачних пореских пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода, а поготово оне који се тичу износа доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање који је обрачунат и плаћен на терет запосленог;

– Републички фонд за здравствено осигурање у своју матичну евиденцију уносити потпуне податке о осигураницима наведене у Закону о здравственом осигурању, а поготово оне који се тичу висине уплате доприноса и висине уплаћеног доприноса;

– Републички фонд за здравствено осигурање ће предузети све адекватне мере за доношење подзаконских прописа ради спровођења одредбе члана 123. тачка 1. алинеја 4. Закона о здравственом осигурању у погледу обавезе послодавца да матичној филијали подноси пријаву о уплати доприноса по основу уговорене накнаде и о висини те накнаде.

2. Пореска управа и Републички фонд за здравствено осигурање ће, у циљу законитог и потпуног информисања грађана, у свом будућем раду благовремено, ефикасно и сврсисходно спроводити своју законску обавезу међусобне размене података о обвезницима доприноса, обвезницима обрачунавања и плаћања доприноса, основицама доприноса, износима задужених и наплаћених доприноса, као и друге службене податке везане за доприносе, односно по потреби закључити додатне протоколе о размени и достављању службених података.

Pročitajte više »

Sep 05

Preporuka Ministarstvu pravde

П Р Е П О Р У К У

Министарство правде РС ће без одлагања размотрити представку A. A. од 04. 01. 2010. године, и доставити му писани одговор.
Министарство правде РС ће у свом будућем раду ажурно и благовремено размотрити сваку представку која му је достављена, и у складу са важећим прописима подносиоца обавестити о свом ставу у вези са предметом обраћања, као и о евентуалном даљем поступању, уколико су за то испуњени законски услови.
Министарство правде РС обавестиће Заштитника грађана о поступању по препоруци у року од 60 дана од дана њеног пријема.

Pročitajte više »

Oct 14

Preporuka Ministarstvu odbrane

                              На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) и чланова 1. став 1. и 31. став 1. и 2. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 54/2007), у поступку утврђивања законитости …

Pročitajte više »

Oct 14

Preporuka Ministarstvu odbrane – Vojne penzije

  На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07) у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства одбране Сектор за људске ресурсе, управа за  традицију, стандард и ветеране, Фонд за социјално осигурање војних …

Pročitajte više »

Stariji postovi «