Zaštitnik građana

Feb 26

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova sastao se sa Zaštitnikom građana i predstavnicima JUKOM-a i Misije OEBS-a u Srbiji

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović sastao se danas sa Sašom Jankovićem, Zaštitnikom građana, Milanom Antonijevićem iz JUKOM-a i predstavnicima Misije OEBS-a u Srbiji.

Meho Omerović i Saša Janković definisali su prioritetne teme kojima će se tokom naredne godine baviti Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Zaštitnik građana. Kao najznačajnija pitanja, koja bi trebalo da budu rešena do kraja 2014. godine, istakli su pitanje azila i ilegalnih imigranata i prosjačenje dece na ulici. Takođe, naveli su i pitanje kidnapovanih i nestalih lica na teritoriji Srbije i izbeglih i raseljenih lica kao probleme kojima će se zajednički baviti ovaj Odbor i Zaštitnik građana.

Pročitajte više »

Dec 26

Predlog Kodeksa dobre uprave

Pravilo 1. Kodeks

1. Kodeks dobre uprave (u daljem tekstu: Kodeks) je opšti okvir pravilnog administrativnog ponašanja (dobre uprave) za organe javne vlasti i javne službenike, koji sadrži profesionalne standarde i etička pravila ponašanja za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje komunikacije sa građanima.

2. Građani, u smislu ovog kodeksa, su sva fizička i pravna lica – bez obzira na državljanstvo i sedište, kao i grupe lica koja ostvaruju komunikaciju sa organima javne vlasti i javnim službenicima.

Pravilo 2. Oblast primene

1. Pravila ovog kodeksa dužna su da primenjuju izabrana, imenovana i postavljena lica, državni službenici, nameštenici i druga lica (u daljem tekstu: javni službenici) kada obavljaju nadležnosti i poslove državnog organa, drugog organa ili organizacije, preduzeća ili ustanove kojima su poverena javna ovlašćenja (organi javne vlasti).

2. Kodeks ne isključuje primenu posebnih pravila koja su uspostavljena ili se mogu uspostaviti za određeni organ javne vlasti ili kategorije javnih službenika.

Pročitajte više »

Nov 01

EK: Kancelarija zaštitnika građana efikasna i pristupačnija

   Evropska komisija (EK) je 10. oktobra 2012. objavila godišnji izveštaj o napretku u kojem su opisani napori zemalja kanididata za članstvo u EU i zemlja potencijalnih kandidata koji su učinjeni u proteklih dvanaest meseci radi približavanja evropskim političkim i institucionalnim standardima. Nakon što je prošlogodišnji izveštaj pohvalio Srbiju, ovogodišnji je osrednje ocenio rezultate o …

Pročitajte više »

May 28

Kodeks ponašanja državnih službenika

(“Sl. glasnik RS”, br. 29/2008)

Cilj kodeksa

Član 1

Cilj ovog kodeksa je da bliže utvrdi standarde integriteta i pravila ponašanja državnih službenika iz organa državne uprave, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga (u daljem tekstu: organi) i da obavesti javnost o ponašanju koje ima pravo da očekuje od državnih službenika.

Pridržavanje odredaba kodeksa

Član 2

Državni službenik je dužan da se pridržava odredaba ovog kodeksa.

Pročitajte više »

May 28

Zakon o upravnim sporovima

(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet i cilj zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se predmet upravnog spora, nadležnost za rešavanje upravnih sporova, stranke, pravila postupka, pravna sredstva i izvršenje donetih sudskih presuda.

Ovim zakonom obezbeđuje se sudska zaštita pojedinačnih prava i pravnih interesa i zakonitost rešavanja u upravnim i drugim Ustavom i zakonom predviđenim pojedinačnim stvarima.

Pravičnost suđenja u upravnom sporu

Član 2

U upravnom sporu sud odlučuje na osnovu zakona i u razumnom roku, na podlozi činjenica utvrđenih na usmenoj javnoj raspravi.

Pročitajte više »

Predmet upravnog spora

May 28

Zakon o opštem upravnom postupku

(“Sl. list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001)

Prvi deo

OSNOVNE ODREDBE

 

Glava I

OSNOVNA NAČELA

Važenje zakona

Član 1

Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Član 2

Po ovom zakonu dužni su da postupaju i preduzeća i druge organizacije kad u vršenju javnih ovlašćenja koja su im poverena zakonom rešavaju, odnosno kad obavljaju druge poslove iz člana 1. ovog zakona.

Član 3

Odredbe zakona kojima se, zbog specifične prirode upravnih stvari u pojedinim upravnim oblastima, propisuju neophodna odstupanja od pravila opšteg upravnog postupka, moraju biti u saglasnosti sa osnovnim načelima utvrđenim ovim zakonom.

Pročitajte više »

May 28

Zakon o policiji

(“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 i 63/2009 – odluka US)

I OSNOVNE ODREDBE

Delokrug policije

Član 1

Policiju čini zaokružena oblast rada Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za koju se obrazuje Direkcija policije.

Policija obavlja zakonom utvrđene policijske i druge poslove, pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i odgovorna je za ostvarivanje bezbednosti, u skladu sa zakonom.

Obavljanjem policijskih poslova policija svima pruža zaštitu njihovih prava i sloboda. Prilikom pružanja zaštite, policija pojedina prava i slobode može ograničiti samo pod uslovima i na način utvrđen Ustavom i zakonom.

U Ministarstvu se, pored policijskih poslova, obavljaju i drugi zakonom utvrđeni poslovi.

Pročitajte više »

Policijske mere

Stariji postovi «