Izveštaji Zaštitnika građana

May 28

Redovni godišnji izveštaj za 2010. godinu

Poštovani,

Pred vama je godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu, četvrti od izbora Zaštitnika građana i nastanka ovog organa u Republici Srbiji.
Ciljevi ovog dokumenta su višestruki:

– da Narodnu skupštinu i druge organe, institucije i tela, kao i javnost obavesti o stanju ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji i kvalitetu ostvarivanja prava građana pred organima i organizacijama koji vrše nadležnosti i primenjuju propise Republike Srbije;

– da ukaže na potrebne promene u radu javnog sektora koje bi unapredile ostvarivanje ljudskih i manjinskih sloboda i prava i doprinele kvalitetnijem odnosu građana i organa vlasti;

– da Narodnoj skupštini i javnosti predstavi najznačajnije aspekte rada Zaštitnika građana, u skladu sa opštevažećim načelom odgovornosti za obavljanje javnih poslova.

Pročitajte više »

May 28

Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu

Poštovani,
Pred vama je godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu, poslednji u mom petogodišnjem mandatu.
Ovaj izveštaj, u skladu sa Zakonom, Narodnoj skupštini i drugim organima i organizacijama, medijima, stručnoj i najširoj javnosti daje podatke o aktivnostima ovog organa u prethodnoj godini; obaveštava o uočenim nedostacima u radu organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi vlasti) i izlaže predloge za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe vlasti.

Pročitajte više »

May 28

Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu

U 2010. godini bitno je povećan broj pritužbi građana na postupanje organa javne vlasti kojima se odstupa od principa dobre uprave. Zbog toga je Zaštitnik građana težište svog rada stavio na kontrolu primene načela dobre uprave u radu organa javne vlasti.
Po broju primljenih pritužbi građana, najznačajniji slučajevi koji se tiču dobre uprave odnose se na zdravstvenu zaštitu, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, penzijsko i invalidsko osiguranje i na reformu sudstva.
1.1. Opšta zapažanja o primeni principa dobre uprave
Ćutanje administracije
„Ćutanje administracije“ je po pravilu akt loše uprave. Ono zahteva korekciju koja se obezbeđuje ne samo time što je građaninu omogućeno da koristi pravni lek zbog „ćutanja administracije“, već i promenom stava organa prema obavezi delotvornog i efikasnog vršenja poverenih mu ovlašćenja, što se između ostalog, postiže i postupcima koje vodi Zaštitnik građana.

Pročitajte više »

May 28

Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu

Najčešće povrede prava građana na „dobru upravu“ su se odnosile na povredu prava na poštovanje zakona i prava na dobijanje odluke u zakonskom roku, kako pokazuje sledeća tabela:
Organi na čiji je rad bilo najviše pritužbi u 2011. godini svakako su ministarstva, na čiji je rad bilo 728 pritužbi, potom republičke agencije (532), jedinice lokalne samouprave (431) i drugi organi.

Pročitajte više »