Važni propisi

May 28

Zakon o državnim službenicima

“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008 i 104/2009)

Glava prva

UVODNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika.

Pojedina prava i dužnosti državnih službenika u pojedinim državnim organima mogu se posebnim zakonom urediti i drukčije ako to proizlazi iz prirode njihovih poslova.

Pročitajte više »

May 28

Zakon o državnoj upravi

(“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005 i 101/2007)

I OSNOVNE ODREDBE

Položaj i sastav državne uprave

Član 1

Državna uprava je deo izvršne vlasti Republike Srbije koji vrši upravne poslove u okviru prava i dužnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: poslovi državne uprave).

Državnu upravu čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava i posebne organizacije (u daljem tekstu: organi državne uprave).

Obrazovanje i delokrug organa državne uprave

Član 2

Organi državne uprave obrazuju se zakonom.

Pročitajte više »

May 28

Zakon o Vladi

I UVODNE ODREDBE

Položaj Vlade

Član 1

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji.

Utvrđivanje i vođenje politike i izvršavanje zakona

Član 2

Vlada utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine.

Pročitajte više »

May 28

Zakon o Zaštitniku građana

Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 79/2005 и 54/2007.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом установљава се Заштитник грађана као независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: органи управе).

Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права.

Под појмом грађанин, у смислу овог закона, подразумева се не само физичко лице које је домаћи држављанин, већ и свако физичко лице страни држављанин, као и свако домаће или страно правно лице о чијим правима и обавезама одлучују органи управе из става 1. овог члана.

Pročitajte više »

May 28

Ustav Republike Srbije

Na osnovu člana 133. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 25. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi (“Službeni glasnik RS”, br. 48/94 i 11/98),

Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, održanoj 8. novembra 2006. godine, donela je

Odluku o proglašenju Ustava Republike Srbije

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 83/2006 od 1.10.2006. godine i 98/2006 od 10.11.2006. godine. Vidi: Mišljenje o primeni člana 102. stav 3. – 113/2006-2.

Pročitajte više »

May 28

Etički kodeks

Preambula

Međunarodno udruženje ombudsmana (MUO, na engleskom IOA) je udruženje namenjeno postizanju izuzetnosti u praksi ombudsmana. Etički kodeks MUO je zajednički komplet profesinalnih etičkih načela kojih se članovi Udruženja pridržavaju u praksi organizovanja svojih ombudsmana.
Ovaj Etički kodeks se zasniva na tradicijama i vrednostima ombudsmanskih praksi, odslikavajući rešenost da se promoviše etičko postupanje u vršenju uloge ombudsmana i da se održi integritet ombudsmanske profesije.

Ombudsman će biti istinoljubiv i ponašaće se s integritetom, negujući poštovanje prema svim članovima organizacije kojoj on ili ona služi, i promovisaće proceduralno poštenje u sadržini i u upravljanju organizacijskim praksama, procesima i politikama.

Pročitajte više »

May 28

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Rim, 4. novembra 1950.

Vlade potpisnice ove Konvencije, kao članice Saveta Evrope,

Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 10. decembra 1948;

Imajući u vidu da ova Deklaracija ima za cilj da obezbedi opšte i delo-tvorno priznanje i poštovanje prava proklamovanih u njoj;

Imajući u vidu da je cilj Saveta Ev-rope postizanje većeg jedinstva između njegovih članica i da je očuvanje i razvijanje osnovnih ljudskih prava i sloboda jedan od na-čina na koji tom cilju treba stremiti;

Potvrđujući iznova svoju duboku veru u one osnovne slobode koje su temelj pravde i mira u svetu i koje se najbolje održavaju stvarnom politič-kom demokratijom, s jedne strane, i zajedničkim shvatanjem i poštovanjem ljudskih prava od kojih one zavise, s druge strane;

Pročitajte više »

Stariji postovi «

» Noviji postovi