«

»

May 28

Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu

Preuzmite izveštaj >>OVDE<<

U 2010. godini bitno je povećan broj pritužbi građana na postupanje organa javne vlasti kojima se odstupa od principa dobre uprave. Zbog toga je Zaštitnik građana težište svog rada stavio na kontrolu primene načela dobre uprave u radu organa javne vlasti.

Po broju primljenih pritužbi građana, najznačajniji slučajevi koji se tiču dobre uprave odnose se na zdravstvenu zaštitu, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, penzijsko i invalidsko osiguranje i na reformu sudstva.

1.1. Opšta zapažanja o primeni principa dobre uprave

Ćutanje administracije

Ćutanje administracijeje po pravilu akt loše uprave. Ono zahteva korekciju koja se obezbeđuje ne samo time što je građaninu omogućeno da koristi pravni lek zbog „ćutanja administracije“, već i promenom stava organa prema obavezi delotvornog i efikasnog vršenja poverenih mu ovlašćenja, što se između ostalog, postiže i postupcima koje vodi Zaštitnik građana.

Organ uprave ne sme i ne treba da zbog „ćutanja administracije“ upućuje stranku na ostvarivanje svog prava u upravnom sporu podnošenjem tužbe Upravnom sudu. Pozitivni propisi i načela dobre uprave zahtevaju od organa uprave da postupaju i preduzimaju mere u okviru svoje nadležnosti u zakonom propisanom roku. Nevršenjem poslova i radnji iz nadležnosti organa uprave je propust koji za neposredne i posredne posledice po pravilu ima stvaranje pravne nesigurnosti, otežavanje pravnog položaja građana – fizičkih i/ili pravnih lica i kršenje njihovih prava.

Primer: Mogućnost pokretanja upravnog spora kao opravdanje za lošu upravu

Zaštitniku građana je od strane Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodina prosleđena pritužbe Jevrejske opštine Novi Sad, kojom je ukazano na nepravilnosti u radu Direkcije za restituciju.

Jevrejska opština Novi Sad obratila se Direkciji za restituciju, u skladu sa Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, zahtevima za povraćaj dve poslovne zgrade sa građevinskim zemljištem na različitim lokacijama u Novom Sadu. Kako poslovne zgrade, koje su predmet zahteva za restituciju imovine, koriste Visoka škola za obrazovanje vaspitača i Baletska škola, Jevrejska opština Novi Sad se tokom postupka više puta izjasnila da, nakon eventualnog donošenja rešenja o povraćaju predmetnih nepokretnosti, neće tražiti njihovo iseljenje već će one moći da nastave sa korišćenjem istog prostora po osnovu zakupa.

Po navodima pritužbe, Direkcija za restituciju je i pored navedene izjave, kao uslov za donošenje rešenja o vraćanju imovine postavljala pitanje da li će vraćanje predmetnih nepokretnosti ranijem sopstveniku ugroziti nesmetano obavljanje delatnosti obrazovnih ustanova koje ih trenutno koriste. Stoga se Jevrejska opština Novi Sad obratila nadležnim organima Autonomne pokrajine Vojvodina, kao osnivaču ovih obrazovnih ustanova. Iako su pribavljena izjašnjenja svih relevantnih organa, po navodima pritužbe, Direkcija za restituciju nije donela rešenja po zahtevima Jevrejske opštine Novi Sad, tražeći prethodno zaključenje predugovora o zakupu između podnosioca zahteva, kao zakupodavca, i Visoke škole za obrazovanje vaspitača odnosno Baletske škole, kao zakupaca. Jevrejska opština Novi Sad ističe da je Direkcija za restituciju nezakonito uslovljava dostavljanjem dodatne, nepotrebne dokumentacije i istovremeno je dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge podnosioce zahteva za povraćaj imovine.

Takođe, pritužbom je istaknuto da Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje za davanje saglasnosti za zaključenje predugovora o zakupu između podnosioca pritužbe kao zakupodavca i Visoke škole za obrazovanje vaspitača odnosno Baletske škole, kao zakupca, zahteva prethodno izjašnjenje Izvršnog veća Vojvodine. Dalje se navodi da nije na identičan način postupano kada je bilo u pitanju zaključenje sporazuma između Rimokatoličke verske zajednice iz Subotice i Tehničke škole iz Subotice.

U toku postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada, Direkcija za restituciju je istakla da je nesporno da su u oba predmeta postupci po zahtevima Jevrejske opštine Novi Sad dovedeni do faze donošenja odluka, ali da one nisu donete jer nisu ispunjeni uslovi za naturalnu restituciju.

Po sprovedenom postupku Zaštitnik građana je utvrdio da je Direkcija povredila načela zakonitosti, usled neažurnog i necelishodnog postupanja povodom zahteva za vraćanje oduzete imovine, čime je povređeno pravo Jevrejske opštine Novi Sad na dobijanje odluke u zakonskom roku.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana uputio je Direkciji za restituciju preporuku da bez odlaganja sagleda osnovanost zahteva Jevrejske opštine Novi Sad za povraćaj oduzete imovine i donese odgovarajuće odluke. Ukoliko u konkretnim postupcima nisu sazrela sva pitanja za odlučivanje, Direkcija za restituciju će odlučiti samo o nespornim pitanjima odn. doneće delimična rešenja.

Rok za postupanje po preporuci je u toku.

Pravdavanje organa lošom organizacijom posla je loša uprava

Propuštanje organa i službenih lica da se bave suštinom upravne stvari, iscrpljivanje u opravdanjima, unutrašnjim procedurama, lošom organizaciji posla i drugim unutrašnjim teškožama i nerešenim pitanjima administracije karakteristično je obeležje „loše uprave“. Okolnosti koje objektivno ometaju efikasnost postupka ne mogu se zanemariti, ali je prioritetna dužnost organa i postupajućih službenih lica da preduzmu sve što je u njihovoj moći da pravo građanina i u takvim okolnostima bude što pre ostvareno. Tek tada se unutar organa uprave i izvršne vlasti treba okrenuti preispitivanju razloga zbog kojih je propust nastao, utvrđivanju odgovornosti i unapređivanju rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>