«

»

Nov 17

Monitoring poseta Opštini Bujanovac

 U petak 16. novembra 2012. istraživački tim YUCOM-a i Beogradskog centra za ljudska prava održao je sastanak sa predstavnicima opštinskih vlasti u Bujanovcu povodom sprovođenja preporuke koja se odnosi na utvrđenu “lošu upravu” opštinske prosvetne inspekcije. Sa domaćinima, koje su predstavljali predsednik Skupštine opštine, načelnik Odeljenja za javne službe i društvene delatnosti u okviru opštinske uprave i prosvetna inspektorka, razgovarali smo i o mehanizmima opštine za razmatranje i postupanje po pritužbama građana na rad uprave, o komunikaciji sa Stručnom službom Zaštitnika građana i kapacitetima opštine za postupanje po preporukama i saradnju sa Kancelarijom Zaštitnika građana.

U intervjuu, koji je mahom iznedrio bliže informacije o poteškoćama za sprovođenje konkretne preporuke i u kojem uloga istraživača nije najbolje shvaćena od strane sagovornika, prikupljene su informacije o slabostima mehanizma prijema i raspodele podnesaka nadležnim službama, što dovodi do kašnjenja u postupanju po zahtevima građana na njihovu štetu.

Takođe, razmotreno je pitanje uticaja tehničke opremljenosti službi na ažurnost u njihovom radu, kao i efektivnost postupanja prekršajnog suda pred kojim je pokrenut postupak, kao radnja izvršenja preporuke Zaštitnika građana, ali i obaveštenost i zainteresovanost inicijatora za tok i ishod prekršajnog postupka.

Pritužena prosvetna inspektorka, kao sagovornica koja je najviše doprinela razgovoru i koja je ukazala na svoje najveće iskustvo u radu u opštinskoj upravi, naglasila je nestručnost pravnih službi u određenim lokalnim javnim ustanovama, ali i potrebu dodatnih obuka za prosvetne inspektore, što bi doprinelo njihovom kvalitetnijem radu.

17.11.2012.

 

 

Link ka preporuci

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>