«

»

Nov 24

Održan okrugli sto “Sprovođenje preporuka Zaštitnika građana”

 

 

 

 

 

 

 

 

U petak 23. novembra 2012, u prostorijama Kancelarije Zaštinika građana održan je okrugli sto „Sprovođenje preporuka Zaštitnika građana“ u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradskog centra za ljudska prava. Kancelarija Zaštitnika građana pomogla je organizaciju i održavanje skupa kao jednu od aktivnosti koje partnerske organizacije sprovode u okviru projekta “Jačanje uloge Ombudsmana u Srbiji”, finansijski podržanog od USAID (JRGA).

 

Nakon uvodnih reči dr Vesne Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava i Milana Antonijevića iz Yucom-a, Gordana Stevanović, predstavnica Stručne službe Zaštitnika građana, osvrnula se na iskustva ove službe u postupanju po pritužbama građana na “lošu upravu” i lošu praksu organa javne vlasti koja ima sistemski karatkter.

Nakon toga je istraživački tim partnerskih organizacija, uz pregled sprovedenih aktivnosti koje su uključile niz analiza i konsultativnih sastanaka, predstavio mehanizam za praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana i prve rezultate primene ovog instrumenta, kao i iskustva i utiske iz intervjua sa predstavnicima organa javne vlasti kojima su upućene odabrane preporuke iz oblasti dobre uprave.

 

Učesnici okruglog stola, među kojima predstavnici relevantnih nevladinih organizacija i nezavisnih regulatornih tela, te stručnjaci u oblasti dobre uprave, dali su svoje komentare i time otvorili diskusiju o “lošoj upravi” ministarstava i organa lokalnih vlasti, koja je iznedrila određene konkretne predloge za unapređenje normativnog okvira i prakse.

Predstavnica Kancelarije ZG, Gordana Stevanović ukazala je na način specifičnog praćenja sprovođenja preporuka ZG od strane same službe u situacijama kada pritužioci ukazuju na lošu praksu organa i nakon okončanja postupka uz konstatovanje da je po preporuci postupljeno. Ona je izrazila zainteresovanost za deo istraživanja koji bi poredio odnos organa prema daljem utvrđivanju faktičkog stanja u slučajevima kada se radi o preporukama sistemske prirode, kao i u slučajevima kada po preporuci nije postupljeno. Ona je na pitanje jedne od učesnica potvrdila visok procenat postupanja po preporukama u predmetima koji su medijski propraćeni.

Profesor upravnog prava dr Stevan Lilić ukazao je na problem “ćutanja uprave”, koji je jedan od najčešćih primera “loše uprave”, i dao predlog za konkretne izmene Zakona o opštem upravnom postupku, koji je i od strane visokih predstavnika Evropske unijie ocenjen kao “generator korupcije”. Naime, predlog je da se propiše da nepostupanje organa uprave po zahtevu građana za ostvarenje određenog prava u određenom roku (“ćutanje uprave”) stvara pretpostavku pozitivne, a ne negativne odluke po zahtevu, odnosno da se ima smatrati za usvajanje zahteva građanina. Profesor Lilić je ukazao da stav o ovom zakonu kao “generatoru korupcije” proizlazi upravo iz odredbi koje omogućavaju državnim službenicima da neformalnim naknadama uslovljavaju postupanje na koje ih zakon obavezuje i podsetio na lošu praksu organa da se neretko pozivaju na “pravo na ćutanje uprave”.

Profesorka međunarodnog prava dr Vesna Petrović istakla je značaj vršenja javnog pritiska na organe lokalne samouprave koji često povređuju principe dobre uprave, kao i edukacije građana o nadležnostima i ovlašćenjima ZG, što bi umnogome olakšalo rad stručne službe ZG. Profesorka Petrović je predložila i formulisanje, uz korišćenje jednostavnije terminologije, kratkog priručnika o korišćenju mehanizma zaštite prava pred ZG, što bi moglo da bude postavljeno kao prilog u dnevnim novinama sa većim tiražem.

Ukazano je i na nekoliko konkretnih sistemskih problema u vezi sa postupcima pred ZG, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, penzijskog i osiguranja

po posnovu invalidnosti, kojom prilikom je dat primer u kojem se Yucom od utvrđivanja preporuke ZG uključio u predmet i kao zastupnik pritužioca u upravnom sporu i kao monitor primene preporuke ZG, primenjujući kreirani mehanizam za praćenje sprovođenja preporuka.

Na okruglom stolu su učestvovale i predstavnice Poverenika za ravnopravnost i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i predstavnice/ci organizacija IAN, Pravni skener, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za razvoj Srbije, Centar za evropske politike, Praxiss, Građanske inicijative, Evropski pokret u Srbiji i koalicije Crno na belo.

Kompletni rezultati istraživanja o dometu preporuka ZG u oblasti dobre uprave i integralni tekst mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka ZG biće sastavni deo publikacije koja će biti predstavljena na konferenciji početkom naredne godine.

 

Beograd, 23.11.2012.

 

 

 

1 comment

  1. Stana

    Gordana Stevanovic je najpametnija osoba na celom svetu.Zena zraci pozitivnom energijom i jako je dobra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>